Author Archives: Карол Знание

‘Термохимичното съхранение на енергия ще осигури по-широко оползотворяване на възобновяеми източници’

Аз съм студент в магистърската специалност Ядрена енергетика в Технически университет-София. Аз съм упорит, целеустремен и последователен, винаги търся нови възможности и перспективи.
Моята научна работа е насочена предимно към изгарянето на лигнитни въглища в топлоелектрическите централи (ТЕЦ) в България и оползотворяване на летящата пепел чрез конверсията й в синтетични нанозеолити с приложение в системи за опазване на околната среда.

Моята въздействаща бизнес идея е разработване на стенд за изпитване на термохимичното съхранение на енергия в работни среди, получени чрез преработка на твърдофазни отпадъци, с приложение в соларни инсталации за отоплителни цели.
Моят продукт е вдъхновен от действаща отоплителна инсталация в училищна сграда в град Мюнхен, Германия, използваща като акумулираща среда 7t зеолит с търговска марка 13X, произведен от чисти суровини. Към момента нашият екип разполага с вече работещ лабораторен стенд, в който комерсиалният зеолит е заменен със зеолит от въглищна пепел от ТЕЦ в комплекса „Марица-изток“.
Проблемът, който решавам е комплексен. Използването на такива системи за съхранение на топлинна енергия ще осигури по-широко оползотворяване на възобновяеми източници за отопление на сгради, което ще допринесе за намаляване на потреблението на горива, а с това ще се ограничи въздействието на горивните процеси върху околната среда, същевременно ще се намалят енергийните разходи и ще се ограничи депонирането на отпадъци чрез повторното им използване в съответствие с принципите на кръговата икономика.
Уникалното в моята разработка е работната среда за съхранение на енергия, получена чрез преработването на отпадъчни материали до продукти с практическа значимост и търговска себестойност. С това от една страна се намалява индустриалното въздействие върху околната среда, а от друга се реализират икономически ползи.

Моите клиенти са потребители от обществени и офис сгради, училища, хотели и др., а също така и частни жилища, както и лаборатории и научни екипи.
Моят екшън план предвижда: доразвиване и оптимизиране на стенда за изследване на термохимичното съхранение на енергия; провеждане на консултации с компетентни органи и лица и изготвяне на апликация за патент или полезен модел на изобретението; маркетингово проучване и представяне на разработката пред заинтересовани производители и потребители.
Най-много се гордея с получените високи отличия и награди, които са отражение на вложените от мен усилия и труд, и, разбира се, допълнителна мотивация да продължа развитието си в сферата, която съм избрал.

В науката мечтая да имам нови вдъхновяващи идеи и възможности за развитие на постигнатите резултати до този момент, тъй като освен че са обещаващи, те имат и реален потенциал за приложение в индустрията.
Моето бъдеще като предприемач в науката е да дам всичко от себе си, за да може научната ми разработка да бъде доразвита до пазарен продукт и внедрена в практиката.

Другите участници в Предприемачи в науката 2021 – тук.

Още за програмата Предприемачи в науката – тук.


Димитър Кайков: Мечтая да открия и други нестандартни технологични решения

Аз съм Димитър Кайков, асистент и докторант в МГУ „Св. Иван Рилски“. Преди да стана преподавател, през последните години имах възможността да стажувам в две от най-големите минни компании (“Асарел-Медет” АД и „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД), да работя за кратко в проектантската организация “Минпроект” ЕАД, дори и да бъда избран за генерален секретар на федерацията по джу джицу. Разбира се, не винаги успешно съчетавах повече от две инициативи едновременно, но разнородните дейности, които извършвах, ми позволиха да придобия по-пълен поглед върху различните проблеми, с които се сблъскват отделните сфери.

Това, което непрекъснато виждах навсякъде, беше как всяка човешка дейност можеше да бъде превърната в съревнование, самоцелно или не. И как нерядко самоцелното съревнование беше на по-преден план, което според мен не е продуктивно. Още 70-те години на миналия век, е доказано, че с развитие на обществото, сложността на задачите расте по-бързо от производителността на хората, с която те ги решават. Логичното решение на проблема е развитие на науката и създаване на самоуправляващи се системи в индустрията, услугите и т.н. Но за момента обществената и икономическата ни система все още не е достигнала до това ниво, за което всички мечтаем.

Мисля, че именно самоцелното съревнование между индивидите и обществата води до забавянето на решението на важните и актуалните проблеми. Стигнах до заключението, че отново именно чрез науката може да бъде променено настоящото разбиране, че индивидите винаги взаимодействат като в „игра с нулева сума“, т.е. печалбата на един индивид винаги е за сметката на друг.

Разбира се, по-големи умове, бяха достигнали до това заключение много преди мен. Затова аз целя да дам своя принос за тази промяна към по-голяма солидарност и стимулиране на „здравословната“ конкуренция.
Проектът, върху който работим с колегата Люпчо Димитров, е актуален израз на тази идея – в някои ситуации, включително и бизнеса, всички могат да спечелят.

Нашата цел е да покажем как частните интереси на две страни, освен че могат да бъдат в съгласие помежду си, могат и да бъдат в съгласие с обществените и глобалните интереси, както и да отговарят на тенденциите на променящия ни се свят.

Моята научна работа е свързана с изследването на процесите в открития добив на полезни изкопаеми, тяхното комплексно моделиране и в крайна сметка, тяхното ефективно управление. Темата на дисертацията ми е свързана с прогнозирането на местополжението на рудните зони след извършване на взривни работи. Ролята на изследвания проблем е, че при по-добро проследяване на новите им местополжения, рудните зони могат да бъдат добити с по-малкък процент на загуби. Компостирането и рекултивацията на работните площи вследствие стана допълнителен проблем, върху който започнах да работя с колегата си Люпчо Димитров. Самият проблем е не по-малко важен за един рудник, тъй като преди самия добив е необходимо да бъдат подготвени работните площи за неговото изграждане, а след приключване на добива, тези площи задължително се рекултивират. Разширяването на фокуса не само върху рудника като система, но и взаимодействието на минната компания с останалия бизнес свят даде възможност за намиране на нестандартно решение каквото е компостирането.
Моята въздействаща бизнес идея е предлагане на услуга за изрязване, смилане и цялостно компостиране на дърветата с по-малък диаметър. Компостът ще се ползва за възстановяване на нарушените площи или за локални селскостопански нужди.

Моят продукт е услугата, която ще се извършва, свързана с мероприятията за подготовка и създаването на компоста.
Проблемът, който решавам е намаляване или изцяло елиминиране на нуждите за купуване на допълнителни обеми компост, а с това и намаляване или елиминиране на риска от докарване на паразити, болести и семена на вредни растителни видове. Освен това, оползотворяването на по-малките дървета по този начин би довело да намляването на парниковите емисии, в сравнение с алтернативния случай на тяхното изгаряне за отопление.
Уникалното в моята разработка е, че до този момент оползотворяването на дърветата с малък диаметър, както и клоните и листата от по-големите дървета не е било за тази цел и в повечето случаи те са били третирани като отпадък или гориво. По този начин,

избирайки подобна фирма за рязане и компостиране, всяка минна компания ще изпрати силното послание, че наред с добива на полезни изкопаеми, тя в действителност е отговорна към опазването на околната среда и възстановяването на работните площи до естественото им състояние.

Моите клиенти са минните компании, които разработват или предстои да разработват дадено находище по открит и подземен способ и не са разчистили от растителност работните си площи. В допълнение услугата може да бъде предлагана и за други нужди на гражданското строителство.
Моят екшън план предвижда няколко ключови стъпки:
1) Извършване на предварителен технико-икономически анализ на дейността по създаването на даден обем от компост;
2) Проучване на мнението на представители на различните заинтересовани страни в минния сектор за реализирането на тази идея – минни инженери, ръководен персонал, членове на комисии в МЕ и МОСВ
3) Привличане на средства за създаването на експериментален компост и изследването на неговите плодородни свойства.

Най-много се гордея с екологичната и социалната ангажираност на проекта чрез оползотворяване на по-малките изрязани дървета за целите на рекултивацията или селското стопанство, а не използването им като гориво или третирането им като отпадък.
В науката мечтая да открия и други нестандартни технологични решения, както и да съм част от фундаментални изследвания, които директно или косвено биха повлияли положително на благосъстоянието на хората.
Моето бъдеще като предприемач в науката е да продължа да търся икономическия ефект от намерените от мен и екипите, с които работя, решения, за да може по-ефективно да бъдат съчетавани частните интереси на хората и организациите с тези на цялото общество.

Другите участници в Предприемачи в науката 2021 – тук.

Още за програмата Предприемачи в науката – тук.


‘Мечтая постигнатото от мен да остави положителен отпечатък в следващи поколения’

Аз съм бъдещ предприемач и студент  трети курс по бизнес икономика и мениджмънт  в УНСС.

Моята академична работа е пряко свързанa с развитието ми в бизнес сферата. Концентрирам се върху събирането на необходимите знания и се целя в постигането на MBA програма.

Моята въздействаща бизнес идея е самото ми участие в програмата Предприемачи в науката, а това е важно за мен и бъдещото ми развитие тъй като мисля, че ще ми придаде знания и увереност, необходими за постигането на моите цели.

Моят продукт съм аз. Концентриран съм на този етап върху моето развитие и  уменията, които мога да предложа.

Проблемите, които ще решавам желая да бъдат пряко свързани с обществена полезност и по този начин да допринасят със стойност, а не основният приоритет да е печалба.

Уникалното в моята разработка ще е мотивацията с която работя и методите които ще използвам.

Моите клиенти ще бъдат удовлетворени от полезността на моята услуга или продукт и вниманието обърнато на тях.

Моят екшън план предвижда  да завърша този курс като слушател и да извлека всяка една възможна полза от него. Концентрация  върху учебната програма от университета и завършване не само с добри оценки, но и с отлични знания. Записване на МВА програма в чужбина, където всички придобити знания ще бъдат допълнително подсилени . А в последствие, ориентация в конкретна бизнес сфера и реализация в нея.

Най-много се гордея със себе си. Смятам, че

всеки човек, който желае да постигне нещо голямо трябва да има абсолютната вяра в себе си и в своите възможности.

Въпреки, че съм все още едва в началото на своята професионална и бизнес кариера,  съм поел по един правилен път и старанието и мотивацията ми ще ме отведат до желаните цели.

В бизнеса мечтая  постигнатото от мен да остави положителен отпечатък в следващи поколения.

Моето бъдеще като предприемач е изпълнено с много неизвестни. Трудно е да определиш на 21 годишна възраст  точния път който ще извървиш, но едно е ясно, той ще стигне до моята бинзес мечтата.

Другите участници в Предприемачи в науката 2021 – тук.

Още за програмата Предприемачи в науката – тук.

 


‘В медицината има място за предприемачество, в лабораторията – за повече от фундаментални проучвания’

Аз съм…амбициозна, трудолюбива и открита. Обичам да пътувам, обичам да се уча, обичам да излизам от зоната си на комфорта. Като бях малка си мислех, че за да живееш живот „като по филмите“ трябва да си специален, трябва да си роден под щастлива звезда, да си невероятно умен, уникален късметлия, трябва да ти е дадено нещо от горе. Невероятните неща не ги правели обикновените хора.

Аз живея „като по филмите“. Не съм специална, никога не съм била голяма късметлийка, нищо не ми е дошло наготово.

Научих се да гледам, където другите не поглеждат, понякога да вземам по-дългия път, да се предизвиквам и никога да не казвам „не“ на възможностите, които са ми се предлагали. Всеки ден ми се случват неща, които никога не съм и подозирала, може да преживее „обикновен човек като мен“. Проектът, с който участвам е едно от тях. 

Един от любимите ми цитати е на Сър Артър Конън Дойл: „Животът е безкрайно по-странен от всичко, което умът на човека може да измисли“. И е бил прав – невероятни неща се случват и на обикновените хора.

Моята научна работа беше вдъхновена от организацията e-NABLE – група доброволци, които чрез 3D принтери изготвят иновативни детски протези. Това беше първият impact project, с който се запознах и си казах – искам да се занимавам с нещо такова. Това ме насочи към медицината и по-късно към ортопедията. Проектът, по който работим съвместно с Милко Пенев, обединява в себе си ортопедия, биохимия и бизнес. Чрез култивиране на стволови клетки, работим по изграждането на идентичен с човешкия биоорганичен хрущял, който да намери широко приложение в ортопедията, като замести титаниевите импланти и хиалуроновите инжекции. Или с други думи, както обича да казва Милко Пенев – правим колена.

Моята въздействаща бизнес идея показва, че в медицината има място за предприемачество, а в лабораторията може да се работи отвъд фундаменталните проучвания. „Колагенови импланти“ е предприемаческо начинание с крайна цел развитието на добре разработен бизнес модел, който, подкрепен от силна икономика, да позволи достигането на нашия продукт до голяма пациентска база.

Моят продукт е възможност и надежда за много болни без друга алтернатива. Колагенови импланти ще намери приложение не само в ортопедията, а и в кардиохирургията, пластичната и реконструктивна хирургия и фармацията – целта ни е да се създаде висококачествен продукт, готов за масова употреба, като комерсиализацията му да се основава на икономическата изгода от прилагането му.

Проблемът, който решавам засяга средно 40 000 българи годишно, които претърпяват операция на долен крайник. Средно 800 000 американци, на които тази година ще им се наложи смяна на колянна става, 200 на всеки 100 000 души в държави като Финландия, Австрия и Белгия. И това са само хората, които са успели да си позволят операцията финансово. Хората, които могат да си позволят повече от месец възстановяване, в което няма да имат възможност да ходят на работа и да извършват тежък физически труд.

Уникалното в моята разработка e иновативният подход, подкрепен както от науката, така и от икономиката. На пазара към днешна дата не съществува конкурентен продукт, който да осигури безопасността и сигурността, която ние предлагаме, при максимално дълъг период на употреба на импланта.

Моите клиенти…не са клиенти. Те са деца, спортисти, хора с увреждания, едно момче, което срещнах в отделението, когато бях първи курс и още мисля за това как му казахме, че и операция няма да помогне…Съседката, която пак ме пита, хиалуроновите инжекции в колената почнаха ли да ги покриват по здравна каса, или да иска направление за рехабилитация. Бабата на една приятелка, която така и не могла да се проходи след смяната на ставата. Хора с лица и истории, хора, които познаваме и аз, и вие.

Моят екшън план предвижда усъвършенстване на процеса, патентоване на технологията и популяризиране на продукта в лекарските среди.

Най-много се гордея с хората в България, които въпреки всички трудности се опитват да направят промяна и успяват.

В науката мечтая за повече възможности за младите и популяризиране на идеята, че да се занимаваш с наука е готино. Учените не са едни луди белобради старци, затворили се в някой тъмен ъгъл на университета. Учените слушат музика в лабораторията и не са вечно облечени с престилки. Науката може да бъде забавна, може да бъде вълнуваща и преди всичко може да бъде за всеки. 🙂

Моето бъдеще като предприемач в науката…надявам се e изпълнено с успехи, любопитни срещи, нови знания и преди всичко много вдъхновение. С участието си в програмата и проекта се надявам да вдъхновя поне един човек да си зададе въпроса „Мога ли аз да съм следващият?“, да излезе от зоната си на комфорта и да тръгне по пътя на непознатото.

Другите участници в Предприемачи в науката 2021 – тук.

Още за програмата Предприемачи в науката – тук.


Мартин Ралчев: Ще създам път на научния труд към поточните линии за производство

Аз съм магистър-електроинженер, асистент към секция Сензори и измервателни технологии в роботиката и мехатрониката при Института по роботика при Българската академия на науките, асистент в катедра Електрически апарати – Технически университет гр. София и изследовател в център по Квантова комуникация, интелигентни системи за сигурност и управление на риска- QUASAR.

В качеството ми на докторант, ежедневието ми е съсредоточено върху техническите науки Роботика, Електротехника, Електроника и Автоматика, тематично насочени върху „Изследване на нехомогенни структури със сензори за нано частици“. Имам удоволствието да съм част от екипа на Центъра за компетентност Квантова комуникация, интелигентни системи за сигурност и управление на риска (QUASAR), като изследвам нано частици при високи едноосни натоварвания с цел възможност за прогнозиране на предстоящи неблагоприятни природни бедствия. С екипа на QUASAR се допълва Европейското ниво за развитие на науката.

Изследователската работа представлява един вечен процес на усъвършенстване на инженерните решения. Придобиването в този творчески процес на най-разнообразни качества и умения са предпоставка за намиране на най-иновативните решения. Именно този подход е в основата на откритията и нововъведенията, които пораждат множество бизнес идеи.

Моята въздействаща бизнес идея се роди от наблюденията ми, че през последните години изследването на наномащабни частици, създаването на наноматериали и нанотехнологиите, е приоритетна област на научните изследвания в целия свят. Извличането на минерали също е свързано с образуването на микро и наноразмерни минерални частици на различни етапи на добив и преработка. Появата на фини частици по време на разрушаването на скалите влияе отрицателно върху екологията, но при определени условия може да се използва за контрол на механичното състояние на скалните масиви. Резултатите от фундаменталните изследвания за разкриване на механизми за образуване на фини частици и структурни промени в скалите са от съществено значение.
Моят продукт се базира на изследванията върху наномащабни частици, които ни дадоха възможност да реализираме сензор за улавяне и анализ. В бъдеще, с проява на иновативност, е възможно да се внедрят сензори за анализ на риска от срутища и свлачища в мините, небостъргачите и множество отговорни инженерни съоражения.
Проблемът, който решавам се отнася до устройство за определяне на физико-механичното състояние на скали и строителни материали. Приложимо е в областта на геофизиката и геодинамиката като индикатор за предстоящи предразрушителни и разрушителни процеси в земната кора, в това число за събиране на информация, свързана със земетръсни процеси от движението на тектонските плочи; рудодобивната и минната промишленост; взривните технологии за добив на полезни изкопаеми и прокарването на подземни галерии и тунели; добив на метан от големи дълбочини; прогнозиране на активна вулканична дейност; неразрушителния контрол в строителството за надеждността на крупни инженерни съоражения като небостъргачи, мостове, виадукти, язовирни стени, мостове и др.

Внедряването на тази сензорна технология в аварийно оповестителна система на високи сгради, тунели и мини ще предотврати загуба на човешки животи. Производството на устройства с тази технология ще повиши сигурността в строителството, минната промишленост и много други специфични отрасли.

Уникалното в моята разработка е високата чувствителност в процеса на деформирането поради значителното на порядъци количество микро и наночастици, емитирани от повърхността на образеца и регистрирани от електронния брояч чрез характерна конструкция на външния кух цилиндър. Неочакваният положителен резултат на новото техническо решение е, че

за първи път се предлага високоефективна мехатронна система за деформационни експерименти чрез генериране на субмикронни минерални частици.

Моите клиенти са частни компании и публично финансирани институции, в следните технически отрасли:
• Сеизмология;
• Технологии за апарати, използвани в аварийно-оповестителна система, евакуационни системи за сигурност;
• Роботика;
• Internet of Things – взаимосвързани електронни устройства.

Моят екшън план предвижда:
Първо, доразработване на прототип на система за анализ на наночастици до началото 2022 г. Набавена е необходимата апаратура, довършват се необходимите анализи.
Второ, изграждане и въвеждане в експлоатация на системата за анализ на наночастици в съществуващи и новоизградени обекти до средата на 2022 г.
Трето, юридическо и административно узаконяване на приложените иновации в отговорните съоражения.

Най-много се гордея с придобиването на разнообразни качества и умения за намирането на иновативните решения. Именно този подход е в основата на откритията и нововъведенията и е предизвикателството, което безкрайно ме удоволетворява професионално.

В науката мечтая реализираните от мен научни постижения да облагодетелстват човечеството, както се уча от моите ръководители. Науката е напълно равнопоставена на дейността на художника, поета, писателя, композитора. Или казано по-простичко – творчеството винаги е било едно в паралелните светове на пространството-време…

Моето бъдеще като предприемач в науката е да създам път на научния труд към поточните линии за производство, което ще позволи на учени и инженери да реализират още повече иновативни технологии.

Фондация Карол Знание и по конкретно  програмата Предприемачи в науката взима отношение във връзка със стимулиране на млади и грамотни хора, които да развият своите професионални ценности в България. Лично аз считам, че една добра дума, една насърчителна оценка на извършеното от мен и една усмивка от доказани професионалисти, са стимул за младите предприемачи в науката.

Другите участници в Предприемачи в науката 2021 – тук.

Още за програмата Предприемачи в науката – тук.


‘У нас е невъзможно провеждане на конкурентни иновативни научни изследвания в медицината’

Аз съм лекар, хирург. Занимавам се с лечение на болни с рак на гърдата. Ракът на гърдата е най-честото онкологично заболяване при жените в света и България не е изключение. Това, което в България и в Източна Европа  е малко по-различно от останалите европейски страни  е, че през 90-те години на миналия век на Запад смъртността от рак на гърдата започва да намалява, а у нас остава непроменена и до сега. Освен това 5 годишната преживяемост на нашите болни  е сред най-ниските в Европа.  Чувствам като свое призвание да променя тези факти и всички мои проекти търсят и предлагат начини за подобряване на резултатите от лечението на тази болест и в България.

                                         

Моята научна работа е съсредоточена върху рака на гърдата, а от скоро и върху рака на маточната шийка – заболявания с огромно социално значение, за които лесно и достъпно профилактиката и лечението могат значително да подобрят преживяемостта, но по някаква причина у нас това не се случва. Освен чисто социалният момент и подобряването на медицинската практика се интересувам и от фундаменталните механизми, свързани с появата и лечението на тези болести.

Моята въздействаща бизнес идея всъщност разкрива много възможности. Създаването на инфраструктурата за събирането на туморни тъкани създава огромно поле за работа на много лекари и изследователи, където те могат да работят заедно в полза на пациентите, не само в България. Това ще помогне на българските лекари да взимат участие в международни проекти, с данни от реални техни пациенти и да бъдат безценни за науката.

Моят продукт е виртуална биобанка, която съдържа туморни тъкани и свързаните с тях клинични данни. Виртуалната биобанка е онлайн платформа, в която лекарите  попълват клинични данни за своите пациентите. Пациенти, които доброволно и съзнателно са предоставили част от туморната си тъкан , за целите на науката и биобанката. В друг случай би била изхвърлена. Тези анонимизирани данни и тъкани могат да включват пациенти от цяла България, както със социално значими заболявания, така и с редки тумори, за които информация за диагнозата, лечението и туморната биология са много оскъдни.

Съхранението на тъканите във виртуална биобанка е много евтино, тъй като не включва разходи за транспорт и централизирана обработка и диагностика, а всяко звено може да съхранява тъканите по най-достъпния за него начин. Това най-често е в парафинов блок, което е  и рутинна процедура за всички отделения по патология. Съхранени по този начин, тъканите могат да се използват за много научни изследвания.

Изследователите могат да поръчват необходимите им проби и да ги получат при необходимост от едно или няколко звена. В един по-напреднал етап те биха могли дори да поръчват извършването на изследване със съответните проби и само да получават готовия резултат, стига звеното да разполага с нужното, за да извърши изследването.

Проблемът, който решавам е липсата на вяра в науката и липсата на реален достъп до нея. Мисля, че много лекари са изгубили вярата си в науката, тъй като не са виждали в своята ежедневна клинична практика, как науката променя практиката. За това у нас трудно се прилагат иновативни лечения. Не само иновативни, дори стандартите в лечението на онкологичните болести в Европа идват при нас с голямо закъснение. Участието на пациенти в клинични проучвания е по-скоро казуистика. Провеждането на иновативни научни изследвания в медицината, конкурентни на тези в страни като Холандия, Белгия, Франция е на практика невъзможно.

Уникалното в моята разработка е, че тя помага на всички! Помага на лекарите да са по-близо до науката. Помага на изследователите, като им предоставя безценна информация и материал за работа. В крайна сметка помага на болните, които ще бъдат лекувани от едни по-образовани, иновативни и смели лекари и в резултат на това ще живеят по-добре и по-дълго.

Моите клиенти са първо отделенията по патология и хирургия, за които правиланата организация на данните е безценна, а нито една друга програма – болничната софтуерна система (Гамма консулт) или пък Националният Раков Регистър не позволява реално използване на данните с клично значение. В последствие след създаване на достатъчна база данни, мои клиенти са изследователите. Те имат нужда от добре обработени и съхранени туморни тъкани, от подробни и верни клинични данни, защото на това се крепи шансът им за успех.

Моят екшън план предвижда създаване на софтуер, които да обслужва лекарите, работещи с пациенти с рак на гърдата и рак на маточната шийка, първоначално в Катедра по акушерски грижи на Медицински Университет Плевен и СБАЛОЗ “д-р Марко Марков” Варна, а впоследствие и във всяка друга заинтересована институция. Събиране на достатъчна база  от туморни тъкани и клинични данни. Включването на базата в мрежи за междунарони изследвания. Посрещане нуждите на изследователите от качествени данни и тъканни проби. Разширяване достъпа до науката на лекари и пациенти.Най-много се гордея
с моите студенти и с моите пациенти, когато се борят до последно и за всичко, всеки ден. Така виждам как нещичко променям.

В науката мечтая да бъдем на режещото острие на научните постижения, но и за постоянство и плодотворство, без лимити.

Моето бъдеще като предприемач в науката е за мен неизбежно. Защото няма как иначе да се случи промяна. Трябва да се изследват нови хоризонти, които да са от полза за всички и всички да могат да разбират своята полза.

Другите участници в Предприемачи в науката 2021 – тук.

Още за програмата Предприемачи в науката – тук.

 

 


Светослав Иванов: Изграждам най-модерните детектори в света, искам да ги внедря в образната диагностика

Аз съм Светослав Иванов, магистър по ядрена физика от СУ „Климент Охридски“. Изграждам и управлявам най-модерните детектори в света на фундаменталната физика и искам да ги внедря в сферата на медицинската образна диагностика.

Моята научна работа е пряко свързана с ядрената физика и елементарните частици. Участвах в изграждане на вето-детектора и в проектиране и написване на системата, която управлява всички детектори и електронни компоненти на експеримента PADME (Фраскати, Италия), търсещ тъмна материя. Заедно със специалисти по медицинска физика изследваме и приложения на иновативни технологии в медицинската образна диагностика.

PADME – eксперимент за търсене на тъмна материя с линеeн ускорител (LINAC) на Националния институт по ядрена физика, Фраскати, Италия

Моята въздействаща бизнес идея е да внедря state-of-the-art технологии от експериментите по ядрена физика в медицинската образна диагностика и комерсиалните PET системи.

Моят продукт ще подобри значително качеството на получените образи, ще работи по-бързо и ще намали необходимата доза от инжектирани в тялото на пациентите радиоактивни вещества, използвани в PET томографията.

Проблемът, който решавам е свързан с определяне на времето на регистрация на гама емисия и от него – определяне на позицията на източник в PET скенер, изграден от многоточкови фотонни броячи. Използвайки новите технологии за регистрация на йонизиращо лъчение и създаване на по-бърз модул за анализ на получените данни, ще доведе до по-голяма ефективност на продукта.

Уникалното в моята разработка е, че тази иновация е потенциално приложима както в нови, така и във вече съществуващи и широко използвани на пазара PET системи.

Моите клиенти са всички участници в сферата на медицинската образна диагностика. Производителите на системи могат да използват моя продукт като заместител на старата технология или като нов модул в тяхната система. Медицинските екипи могат да използват продукта за ъпгрейд на по-старите си системи, с което биха спестили пари за покупка на нова система.

Моят екшън план предвижда разширяване на симулацията за валидиране на конструкцията и изчислителните методи за анализ, изграждане на прототип и развитието му в продукт, който да бъде предложен в различни пазарни сегменти. Мотивацията ми да участвам в конкурса Предприемачи в науката е възможността за реализация на първите стъпки на тази идея.

Най-много се гордея с моето семейство и приятели, които винаги ме подкрепят.

В науката мечтая да разбера дали математическите структури и симетрии следват от физическата реалност или е обратното.

Моето бъдеще като предприемач в науката е неясно като на всеки друг предприемач. Но моята цел е да не спирам да опитвам, докато не изградя компания, която ще е от полза за обикновения човек.

Другите участници в Предприемачи в науката 2021 – тук.

Още за програмата Предприемачи в науката – тук.


Люпчо Димитров: Най-много се гордея с екологичната и социалната ангажираност на моя проект

Аз съм Люпчо Димитров, преподавател съм в МГУ „Св. Иван Рилски“.

Идвам от малко градче, където главен отрасъл е земеделието. Живея близо планината и детските ми години са минали в нея, с много весели моменти и спомени от горските плодове. Обичах природата и земеделието, затова записах земеделска гимназия. В тези 4 години ми се промени изцяло погледа към живота и към предприемачеството. След като бях изпратен в Португалия чрез Еразъм програмата, се запознах с много предприемачи, които чрез наука са успели да създадат бизнес, от който печелят. Един от тези бизнеси беше компостиране на органичните отпадъци от градовете. След приключването на програмата се върнах у дома и започнах да търся начин как и аз да направя това. Обаче, в която и посока да погледнех, беше далечно за реализация или безнадеждно. И след време се отказах от идеята.

Записах минно дело, нещо което не беше свързано с моята специалност, освен че и двете работят с почва и земна маса. Още в бакалавърската степен започнах да изучавам проблемите в минното дело. Като човек който обича природата, първото нещо което забелязах е, че от невероятно красива гора не остава нищо, когато се започнат минни работи. Бях наясно за това, че не може без суровините от рудниците, и поради тази причина аз реших да действам проактивно и да търся начин как това, което си е било тук преди, да се запази и след закриване на рудника да се възстанови отново природата без последици.

Идеята, до която стигнах, е да се компостират дърветата и храстите, а след това компостът да се ползва за възстановяване на нарушените площи. Така  живеещите около закрития рудник след определено време ще могат да си почиват и берат горски плодове. С ползването на локалния компост няма да има нужда да вземат превантивни мерки, както ако почвата е докарана от другаде. Няма да съществува и опасност от болести и паразити.

Моята научна работа е свързана с компостиране на дърветата и храстите, които се отстраняват с цел разчистване на площи за започване на минно-добивни работи и изграждане на надземен рудничен комплекс.

Моята въздействаща бизнес идея е предлагане на услуга за изрязване, смилане и цялостно компостиране на дърветата.

Моят продукт е услугата, която ще се извършва, свързана с мероприятията за подготовка и създаването на компоста.

Проблемът, който решавам е намаляване или изцяло елиминиране на нуждите за купуване на компост, а с това и намаляване или елиминиране на риска от докарване на паразити, болести и семена на вредни храстови видове. Също така, тази стъпка ще повиши доверието на местното население и ще изпрати силно послание, че минното предприятие не е дошло безгрижно да унищожава, а да се грижи за природата и хората, наред с това да добива полезни изкопаеми.

Уникалното в моята разработка е, че до този момент оползотворяването на дърветата с малък диаметър, както и клоните, и листата от по-големите дървета, не е било за тази цел, или в повечето случаи те са били третирани като отпадък. От друга страна, оползотворяването на органичните отпадъци от супермаркетите още повече затвърждава симбиозата между минните компании и местния бизнес на по-високо ниво.

Моите клиенти са минните компании, които разработват или предстои да разработват дадено находище по открит и подземен способ, и не са разчистили от растителност работните площи. 

Моят екшън план предвижда няколко ключови стъпки:

1) Извършване на предварителен технико-икономически анализ на дейността по създаването на даден обем от компост.

2) Проучване на мнението на представители на различните заинтересовани страни в минния сектор за реализирането на тази идея – минни инженери, ръководен персонал, членове на комисии в МЕ и МОСВ.

3) Привличане на средства за създаването на експериментален компост и изследването на неговите плодородни свойства.

Най-много се гордея с екологичната и социалната ангажираност на проекта, както и възможността за по-голямо сътрудничество на рудниците с местното земеделие.

В науката мечтая да открия и други нестандартни технологични решения, които биха подпомогнали устойчивото развитие на обществата в глобален план.

Моето бъдеще като предприемач в науката е да продължа да търся икономическия ефект от предложените решения, за да може по-ефективно да бъдат съчетавани частните интереси на хората като индивиди и бизнеса с тези на цялото общество.

Другите участници в Предприемачи в науката 2021 – тук.

Още за програмата Предприемачи в науката – тук.

 


Зорница Найденова: Да изградим навици за почистване чрез игра

Аз съм студентка в четвърти курс, специалност Геодезия в УАСГ и човек на 2 големи кучета. Семейството ми е от цяла България, учила съм икономика, сега уча геодезия. Интересувам се от изкуства, анимация, спелеология и др. Всичко това ме среща с различни хора и ми е дало различни умения. Както професията ми, така и хобитата ми, често ме отвеждат навън в градската среда и в природата. Не е нужно да пътуваме много, за да видим проблема. Всекидневно на път за работа, за университета или за среща с приятели се срещаме с огромното замърсяване и произволно изхвърлени отпадъци.

Проблемът, който решавам…70% от отломките ни потъват в екосистемата на океана, 15% плуват и 15% стигат до нашите плажове. И това е статистика за места, които не виждаме всекидневно. А около нас ежедневно се отделят отлпадъци от строителството, транспорта, енергетиката, стопанството и домакинствата, но най-често срещаните отпадъци не са големи – почти 40 % от боклука идва от опаковки, капачки, бутилки, фасове, бъркалки. В рамките на само няколко десетилетия производството на пластмаса по света нарасна скокообразно ‒ от 1,5 млн. тона през 1950 г. на 359 млн. тона през 2018 г. След рязък спад през първата половина на 2020 г. ,поради пандемията, производството се възстанови през втората половина на годината. Всичко това води до натрупването на купища пластмасови отпадъци.

Решението, което предлагам…Айнщайн е казал, че „Не можем да решим проблемите си, с начина на мислене, с който сме ги създали“.

Проблемите със замърсяването идват от два основни проблема: производство и липса на култура за изхвърляне и за почистване. Второто можем да променим.

Промяната започва от малко. И както казва Даян Акерман: „Играта е любимият начин на мозъка да се учи“, чрез играта хората бързо и трайно създават навици и научават дейности.

 

Моята въздействаща бизнес идея…Моята идея е именно за приложение, с което, чрез игра да се почистват територии. Принципът е подобен на играта „Лов на съкровища“, а именно: всеки играч/отбор получава списък, генериран според местоположение, брой на предмети или трудност. Тези предмети са навсякъде около нас под формата на боклуци и се отбелязват в списъка, когато бъдат намерени и изхвърлени.
При успешно изпълнена мисия се получават точки. Всеки потребител има дневна, седмична и месечна цел, която изпълнява почиствайки средата около себе си, като се получават съответни награди. Така се цели, чрез игра да се създаде навик на всеки потребител, да вдига отпадъците, покрай които минава.

По този начин ежедневно се насърчава почистването на средата около нас, а под формата на игра се създава и навик за постигане на желаната цел.

Моите клиенти…Потребителите на приложението се предвижда да са хора предимно от 3 целеви групи, на възраст между 8 и 40. Като се цели насърчаването на опазването на средата около нас. При децата, чрез игра да се изгради желание за почистване, а при по-големите да се поощрява полезната дейност. Приложението дава възможност да се създаде една забавна общност за постигане на по-чиста околна среда.

 

Моят екшън план предвижда…Проектът вече е в етап на изчистена идея и се правят проучвания за изграждане на концепция за бизнес модела и нужния разход. Фокусът на проучването е над различни методи за изграждането на продукта, както и монетизация и партньорства с фирми и организации.
В момента се разраства екипа с млади хора от различни сфери – маркетинг, финанси, програмиране, с които да се осъществи идеята.

Моето бъдеще като предприемач в науката…Настоящето ми участие в Предприемачи в науката, както и моето бъдеще като такъв,  са  обвързани с желанието ми да можем да съхраним средата около нас, родните си места, любимите си паркове, реки и планини, такива каквито са били, когато сме били деца, когато за първи път сме били на планински преход или просто на разходка. Именно поради тази необходимост от съхраняване на чистотата, екологията е неизменна част от бизнеса и ежедневието, които се съчетават в моята идея и са основна причина за осъществяването ѝ.

Ако играта става по-трудна, значи успяваме.

Другите участници в Предприемачи в науката 2021 – тук.

Още за програмата Предприемачи в науката – тук.


Теодора Пампулова: Моята въздействаща бизнес идея дава възможност да пътуваме в много детски вселени

Аз съм търпелива, усмихната, разбираща, приемаща, подкрепяща, търсеща и създаваща, осъзната.  Не искам да бъда „социален статус“, защото преди него съм човешко същество с пъстри и преливащи опитности. Не желая да бъда поредния „маркетингов продукт“ и нямам нужда от продуктово позициониране, за да усещам себе си и работата си като значими.  Не съм и поредното етикетче с надпис: „име и фамилия, професия, години, стаж и образование…срок на годност“. Отказвам да приема, че нищо не зависи от мен, че технологиите са единствен приоритет, че не можем да оставим по-добър и красив свят за децата си…

Умея да чета между редовете и да виждам какво стои зад думите, да приемам останалите безкритично, да бъда надежден партньор на децата, родителите и учителите. Професията на детския психолог е повече от образованието, квалификацията и преминатите обучения.  Тя е повече от статус, социална роля или служебна позиция! Тя е осъзнат избор, в основата на който е грижата!

Казвам се Теодора Пампулова и съм специалист по детско психично здраве, детски психолог, докторант по „Възрастова и педагогическа психология“ в ПУ „Паисий Хилендарски“ – Пловдив и млад учен,  автор на две книги за родители – „Детската градина-щастливо място“ и „Наръчник за справяне с чудовища, динозаври и други страшни неща“, лектор и обучител, педагогически съветник, родител.

Моята научна работа е насочена към изследването на развитието на самооценката при учениците в горна училищна възраст в периода от VIII до Х клас, включително.

Моята въздействаща бизнес идея дава възможност да пътуваме във вселената! Даже не в една, а в много детски вселени! Моята въздействаща бизнес идея е свързана със създаването на обучителна организация подкрепяща социализацията и адаптацията на малките деца в яслата и детската градина. Тя ще даде възможност на учителите и родителите да получат нови и актуални знания за психическото развитие на детето, умения за общуване с малкото дете, с различното дете и др.  Обученията и семинарите ще бъдат в подходящ формат – онлайн чрез специална платформа, в която родителите при нужда могат да изберат и подходящ детски специалист, и на живо – в детските заведения. Идеята ми е свързана с това университетски преподаватели и практици (детски психолози, логопеди, учители и други) да предадат опит и да подкрепят важните за децата възрастни.

Учебните програми по  ПУП и ПУПЧЕ  са ориентирани предимно  към методиката на преподаване, а детската психологията е слабо застъпена. Това създава добри методисти, но не и достатъчно информирани специалисти, които да разберат психичната реалност на малките деца. Обученията на учителите ще дадат възможност да се наваксат много пропуски и да се създаде или възстанови позитивния климат в детското заведение, в групите с деца.

Моят продукт…Обучителни програми и ресурси свързани с психическото развитие на детето и адаптацията в яслата и детската градина, според потребностите на педагогическите специалисти и родителите. Създаване на платформа за уебинари, с регистър, съдържащ координати на специалисти, работещи с деца – детски психолози, логопеди, детски зъболекари, хомеопати и др.

Проблемът, който решавам е намаляване на случаите на насилие в яслите и детските градини чрез активна работа с учителите и родителите, чрез приемственост и разбиране на потребностите на „различните деца“, чрез запълване на празнината от липсваща информация и ефективни техники за работа с индивида и групата, намаляване на предпоставките за бърнаут сред учителите и др. Изготвените програми ще отговарят на актуалните потребности на педагогическите специалисти от нови знания, умения и компетенции. Родителите ще бъдат запознати с това как да подпомогнат детето в изграждането на самостоятелност, справянето с тревожността и раздялата, с нови ситуации, създаването на приятелства, споделянето на играчки, намаляване на неприемливото и агресивното поведение и др.

Уникалното в моята разработка…Проектът ми е с фокус – превенция и интервенция в детските заведения. В момента се предлагат стандартни обучителни програми, които не отговарят на потребностите на педагогическите специалисти.  Уникалното в проекта е свързано с едновременната работа с всички значими за децата възрастни – учители и родители. Проектът „Детската градина – щастливо място“ е единственият проект, ориентиран към психичното здраве, който някога е участвал в Предприемачи в науката.

Моите клиенти са детските заведения в страната – ясли и детски градини. Педагогическите специалисти ще могат да заплащат за участието в обучение, което прави проектът самоиздържащ се, а това гарантира добра прогноза за отчета на приходите и разходите. Уебинарите за родителите ще бъдат с вход свободен или срещу билет, в зависимост от предложената тема и гостуващия лектор.

Моят екшън план предвижда изграждането и поддържането на стабилна мрежа от контакти и добър екип. За мен бизнес планът трябва да е “жив” и динамичен, да се променя спрямо потребностите на клиента. Екшън планът ми следва клиента, също като в психотерапията, където терапевтът следва пациента си! А не обратното!

Опитът ми показва, че никой екшън план не оцелява напълно след първия си сблъсък с реалността! Той е ежедневна и отговорна работа, а не специален проект, върху който се работи, когато се намери достатъчно време.

Най-много се гордея с това, че съм полезна на обществото, в което живея.

В науката мечтая…Има два способа да се плъзгате лесно в живота: или да вярвате на всичко или във всичко да се съмнявате; едното и другото ви освобождават от необходимостта да мислите, казва Жул Анри Поанкаре (фр. Jules Henri Poincaré) (1854-1912), френски математик, физик и философ. Науката се създава от и за хората. А какво по-ценно от това

науката Психологията да ни научи да мислим за новото поколение с любов и грижа? Мечтая Психологията да влезе в детските градини и яслите, в помощ на деца, учители и родители!

Моето бъдеще като предприемач в науката 
(не)зависи от това дали ще получа финансирането за проекта. Ако мога да използвам метафора, то тя би била бъдещето ми като предприемач в науката е като пътуване. Робърт Бенчли казва,  че има два вида пътуване – първа класа и с деца. Аз избирам второто! А вие?

Другите участници в Предприемачи в науката 2021 – тук.

Още за програмата Предприемачи в науката – тук.


Предприемач в науката 2021

Носителят на докторантската стипендия за 2021 г.

Анкета

8000 лв. докторантска стипендия

Предприемачи в науката

След 10 години

Предприемачи в науката 2020

Награда Предприемач в науката

Награда Предприемач в науката

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close