Author Archives: Карол Знание

Сбъднах детската си мечта да бъда еколог и да се грижа за природата

Величка Архангелова, докторант в МГУ Св. Иван Рилски – София

Аз съм Величка Арахангелова и следвам докторантура по екология в МГУ Св. Иван Рилски – София.
Щастлива съм да споделя, че осъществих своята детска мечта да стана инженер-еколог и да се грижа за здравословното състояние на природата. Вярвам че това е благородна професия и бъдещето на майката природа е в ръцете на хората, които милеят за опазването на околната среда.
Като специалист имам солиден опит в развитието на индустриалната производствена дейност в предприятието Недекс България ООД. В тази компания извършвах оценка и контрол на качеството на суровините, които се получават чрез методите на т. нар. зелена химия, която се стреми да използва екологично целесъобразни прекурсори. През последните две години работя като експерт в община Пловдив и задълженията ми са свързани главно с изготвяне на документация и разрешителни за развитието на парковете (в това число и новото строителство върху тях), както и да следя и контролирам фитосанитарното състояние на зелените площи върху общински терени.
Към обществената ми дейност може да се причислят и създаването на регистър за контрол на бездомните животни, както и подобряването на кореспонденцията между гражданите на Пловдив и ресор Екология в общината.

Всеотдайната ми работа по професията ме научиха да мисля аналитично при решаване на комплексни задачи, да предлагам гъвкави и приложни решения, да съм дипломатична с гражданите и да устоявам на правдата и всекидневния стрес.

Постоянството и търпението изградиха у мен креативност при прилагане на знанията ми, необходими също и за запознаване на масовата аудитория с екологичните проблеми. Това е от ключово значение при борбата с неразбирането на предизвикателствата от страна на обществото, както и при необходимостта за подобряване на културата у хората за опазване на околната среда.

Влюбена съм работата си и съм дълбоко убедена, че специалност “еколог” е професията на бъдещето. Това е така, защото в световен мащаб населението се увеличава, а това води до по-голям добив на енергийни и суровинни ресурси, повишаване на производствената дейност и увеличаване на отделяните отпадъци, които винаги се отразяват неблагоприятно на природата.

Моята научна работа e фокусирана в две направления. Първото е свързано с разработването на сензорни технологии и стандартизирани екотоксикологични тестове за мониторинг и анализ на химично инертни ксенобиотици от антропогенен произход, каквито са например въглеродните нанотръби, фулерените и графена. Второто се отнася до измерване на нивата на акумулация на тези замърсители и картирането им в отделните райони на изучаваните градове. Интерес на изследването представлява и връзката между темповете на урбанизация и количеството на отделяните ксенобиотици. Предварително получените данни, разкриват, че въглеродните нанотръби се окисляват в резултат на фотохимични реакции и проявяват склонност към образуване на колоидни микрочастици във въздуха. Поради малките им размери те лесно могат да се разпространяват в градски условия, посредством въздушните течения.

Интересен е фактът, че тези колоиди слабо се утаяват или отмиват от дъждовните води (този въпрос не е изяснен при снеговалежите). Все още не са ясни природните механизми за пречистване на разглежданите ксенобиотици, или например как градските паркове влияят върху процесите на разпространение и пречистване на въглеродните нанотръби. Друга важна особеност е че някои тежки метали (например уран, олово, кадмий и др.) могат да се адсорбират върху повърхността на колоидните частици, чрез взаимодействане с окислените химични групи на повърхността им. По този начин, металите по-лесно могат да попаднат в дихателната и кръвоносната система на жителите, обитаващи тези замърсени райони. Предстои да се проведат и по-задълбочени изследвания, с цел да се изясни кои тежки метали преобладават в колоидите и дали стойностите на техните концентрации застрашават здравето на живущите. Освен тежки метали, трябва да се устранови, дали има и други опасни съединения. За съжаление, все още не са разработени конвенционални сензори за практически мониторинг в реално време на нивата на споменатите по-горе химично-инертни замърсители, и решаването на този проблем е основен приоритет в предложените изследвания.

Моята въздействаща бизнес идея е да разработя иновативна сензорна технология в лабораторни условия за непрекъснат мониторинг на химично инертни ксенобиотици от антропогенен произход. Когато се докаже ефективността и експолатационния живот на тази технология ще проведа консултации с компетентни лица, за да предприема съответните стъпки към нейното патентоване. След това усилията ми ще бъдат насочени към стартиране на малка компания за изработване на патентованите сензорни технологии и лобиране с цел създаване на подходяща пазарна среда. За тази цел ще проведа информационна кампания, посредством медиите и средствата за масово разпространение с цел запознаване на обществото с проблемите, касаещи замърсяванията от антропогенни замърсители, като следствие от повищаващата се урбанизация в по-големите градове.

Моят продукт е разработването на сензорна технология за мониторинг на антропогенни замърсители в градска среда. Сензорите означават незабавна връзка с клиентите. Това е така, защото измерените данни в реално време могат да бъдат предавани поточно през мрежата и Bluetooth към смартфони и облачни информационни устройства. Предложеният сензор ще уведомява потребителите за нивото на замърсявания в града или квартала, в който живеят и те могат да използват информацията за подобряване на стандарта си на живот.

Проблемът, който решавам е свързан с мониторинга и и оценка на токсичното действие на химично инертни замърсители в градска среда, като въглеродни нанотръби, фулерени и производни на графена.

Доказано е че автомобилите произвеждат въглеродни нанотръби, които попадат в човешките бели дробове. Изследователите са открили наличие на въглеродни нанотръби в клетки, извлечени от дихателните пътища на деца. Подобни нанотръби са открити в ауспусите на редица автомобили. Като се има предвид, че нанотръбите присъстват при всички пациенти, излагането на населението на такива замърсители може да е широко разпространено.

Тази информация все още не е известна. Не съществуват и сензорни технологии за мониторинг и екотоксикологична оценка на тези замърсявания в градска среда. Това ме мотивира да фокусирам вниманието и усилията си върху този проблем.

Уникалното в моята разработка е възможността да се разработят иновативни сензорни технологии, подкрепени със стандартизирани екотоксикологични тестове за ефективен мониторинг и оценка на акумулацията и разпространението на токсичните въглеродни наноразмерни ксенобиотици в градска среда. Ще се потърси връзка между темповете на урбанизация във всеки район и нивата на замърсяванията. По този начин може да се предложат превантивни решения, така че проблемът да бъде овладян.

Въпреки че замърсяванията с нанотръби засяга огромна част от населението по този проблем не са предприети никакви мерки до момента. Уникалността в моята изследователска работа е да използвам комбинативен подход за решаване на проблема, чрез сензори и лабораторни биоиндикатори, които да представят цялостна картина на замърсяванията и съпътстващите ги рискове.

Моите клиенти за предлаганата сензорна технология могат да бъдат общините, неправителствени екологични организации, частни лица и всички останали, които желаят да извършват непрекъснат мониторинг в реално време на замърсяванията от инертни антропогенни ксенобиотици. Други потенциални клиенти могат да бъдат индустриални организации или представители на комунални услуги, които желаят да докажат ефективността на бизнеса си спрямо техните клиенти.

Моят екшън план предвижда създаване на международен колектив с водеща лаборатория в Националния технологичен институт в Япония, която да разработи и патентова иновативна сензорна технология за мониторинг на въглеродни нанотръби в реално време. Следващата стъпка е да инициирам информативна кампания, чрез средствата за масово разпространение и да информирам обществото за тревожността на проблема. Надявам се този план да създаде интерес и благоприятна пазарна среда за сензорната технология, която е заложено да разработя в доктурантурата си.

Най-много се гордея с мечтите, които ме карат да се чувствам полезна към обществото и с мотивацията, която влагам във всяко едно начинание. Гордея се, че сбъднах детската си мечта да бъда еколог и да се грижа за природата. И не на последно място, гордея се в личен план, че съм прекрасна и отговорна майка и тези качества засилват още повече чувството за дълг и отговорност и към останалите хора.

В науката мечтая за простички и осъществими неща – да реализирам успешно своето академично развитие, да израстна в професията, да открия нова и предизвикателна научна област, в която да се докажа като изследовател.

Мечтая също да напиша мои оригинални учебници, които да открият необятни възможности за реализация на следващите поколения студенти, както и да създадат у тях мечти за тяхното по-добро бъдеще.

Моето бъдеще като предприемач в науката… със сигурност е свързано с много работа, постоянство, лишения и компромиси. Трудно ми е да си представя бъдещето, но вярвам че когато човек работи всеотдайно в полза на обществото, се радва на неговата подкрепа и на плодовете от положения труд.

Другите участници в Предприемачи в науката 2022 вижте тук.

 


Коучингът подпомага формирането на кариерни нагласи за проучване и планиране на кариера

Десислава Александрова, докторант в ЮЗУ Неофит Рилски – Благоевград

Аз съм инициативна, отговорна и търпелива. Обичам да се занимавам с коучинг, кариерно ориентиране и предприемачество. Казвам се Десислава Александрова и съм докторант в ЮЗУ Неофит Рилски Благоевград, освен това съм сертифициран коуч, кариерен консултант и учител.

Моята научна работа… Темата на дисертацията ми е „Коучинг за кариерно ориентиране в обучението по технологии и предприемачество“. В тази връзка през 2020/2021 и 2021/2022 учебни години проведох педагогическо изследване в VIII и IX клас. Целта на изследването е да се проучат възможностите на коучинг технологията в обучението. Резултатите от изследването доказват, че коучингът подпомага формирането на кариерни нагласи за проучване и планиране на кариера. Това влияние се изразява най-вече в осъзнаването на значимостта на проучването на различни информационни източници, различните професионални пътища, познаването на различни аспекти от предпочитаната работа (условия на труд, задължения на хората, които практикуват определена професия, образование и подготовка, пътища за упражняване на определена професия и необходимите способности за упражняване на определена професия). Също така, осъзнаване на значението за планирането на кариера, което в тази възрастова група се свързва с общия желан краен резултат, без детайлизиране на конкретни негови очертания.

Моята въздействаща бизнес идея е да създам образователен център Иновации в час. Неговата основна дейност е разработване на проекти за формалното и неформалното образование. Основна цел на центъра е подобряване качеството на предоставяната образователна услуга в средните училища. Първата иновация е свързана с превръщането на дадено училище в иновативно, чрез прилагане на коучинг в работата на педагогическите специалисти. Съществуват различни определения за коучинг, като общото между тях е, че коучингът е насочен към разбиране на настоящето и проектиране на бъдещето. Това е процес на взаимодействие между партньори, в който коучът не дава съвети, препоръки, не критикува и не оценява, тоест, това е недирективен процес.

Моят продукт е обучение на педагогически специалисти в коучинг умения и нагласи.

Проблемът, който решавам, е свързан със Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021 – 2030), където е посочена визията за българския учител през 2030 година. Той е компетентен, подкрепящ, диалогичен, отворен за иновации, с мисия да мотивира и да вдъхновява децата, да им помага да изграждат компетентности, които да прилагат в различни житейски и професионални ситуации, да подпомага изграждането на критично и аналитично мислене на учениците, както и да подкрепя творческото, личностното и емоционалното им развитие. Изграждането на тази визия ще помогне за решаването на посочените от Националния инспекторат по образование насоки за подобряване на дейността на инспектираните училища в област Образователен процес, а те са:

73,29% развиване на умения у децата/учениците за работа в екип, 56,16% формиране и развиване на умения за самооценка, самокритичност и самоусъвършенстване и 50,68% прилагане на иновативни подходи, техники, технологии и методи.

Уникалното в моята разработка, е че става въпрос за подобряване на уменията и нагласите на педагогическите специалисти.

С това се решава един от основните проблеми в образованието – да се научат учениците да учат – самостоятелно да намират, придобиват и анализират необходимите знания, да могат да ги обобщават, систематизират и структурират.

Характерно за коучинг позицията на учителя в учебния процес е създаването на подходяща образователна среда, субект – субектни отношения, активно слушане, задаване на въпроси, които провокират мисленето, емоционална интелигентност и всичко това за да се повиши осъзнатостта и отговорността на учащите се. Въпросите и интелектуалната работа с учениците ги карат да намерят отговорите и да поемат отговорност за решенията си, да се фокусират върху бъдещето, а не върху миналото, и да намират решения, а не да се затормозяват с проблеми. Формира се нагласа за учене и развитие, чрез принципите, според които

промяната и развитието са не само възможни, но и неизбежни, а всеки разполага с необходимите ресурси за това. Ученикът е добър, пълноценен, интелигентен, силен, способен, умел и талантлив.

В основата на всяко действие на ученика стои някакво положително намерение, така че основната задача на преподаването е да помогне на ученика да разбере себе си, да разбере проблемите си и да мобилизира вътрешните си сили и способности, за да ги реши и да се развие.

Моите клиенти са педагогическите специалисти в средното училище.

Моят план за действие предвижда сформиране на екип, който да проведе дългосрочно обучение на педагогически специалисти от едно училище с прилагане на коучинг в работата им.

Най-много се гордея с дъщеря си, защото е изключително креативен млад човек. Името на този проект е нейна идея.

В науката мечтая да продължа да търся иновативни образователни технологии, които имат практическо приложение. Мечтая и всички училища в България да приложат коучинг в работата си, защото с помощта на коучинга се развива личността на ученика.

Моето бъдеще като предприемач в науката е да продължа да предлагам иновативни образователни технологии на педагогическите специалисти.

Другите участници в Предприемачи в науката 2022 вижте тук.


Мечтая да има все повече взаимосвързани области на науката, за да има повече полза за човечеството

Инж. Галина Найденова, асистент и докторант в Технически университет – Варна

Аз съм Галина Найденова и съм специалист по Електронна Техника и Микроелектроника и магистър инженер по Компютърна Техника и Технологии. Завършила съм висшето си образование в Технически университет – Варна. Майка на две прекрасни и занимаващи се с изкуство деца. От 2017 година съм отново в Технически университет – Варна като асистент в катедра Компютърни Науки и Технологии по дисциплините Проектиране на потребителски интерфейси (ППИ) и Взаимодействие Човек-Компютър (ВЧК) за степен бакалавър за двете специалности: Компютърни системи и технологии (КСТ) и  Софтуерни и Интернет Технологии (СИТ). Като докторант в Техническия университет – Варна моята научна работа също е с тематична насоченост към Взаимодействие Човек-Компютър и съсредоточена върху „Влияние на технологично базираните интервенции върху когнитивното и социално развитие на юношите“. Проектът е съвместна работа с колегата инж. Борислав Николов, завършил през 2021 г. специалност Софтуерни и Интернет Технологии.

Дигиталните технологии все повече навлизат в живота на хората и в зависимости от осъзнаваното им използване те могат да повлияят позитивно или негативно.

Осъзнаването на времето е едно от най-трудните неща в процеса на израстване на човека, а времевият ресурс и здравето са най-ценното, с което разполага и което трябва да умее да управлява. Технологиите могат да подпомогнат за овладяването на този процес.

Проектът е с огромно социално значение и може да доведе до увеличаване на забележителни промени в здравето, образованието и качеството на живот на хората в една държава, и до промяна на съзнанието и мисленето на една нация.

Моята въздействаща бизнес идея е създаване на приложение за управление на цели за подпомагане на юношите да придобият умения за планиране на времето, да станат отговорни, дисциплинирани, целенасочени, успешни и да намерят своята идентичност. Промяната в мисленето, нагласата и убежденията е ключов фактор за постигането на успех. Мотивацията зависи от темперамента, волята, нагласата и вярванията на всеки човек, а в началото на пубертета до ранно юношество липсва воля, като до голяма степен това се обяснява с хормонален дисбаланс. Мотивацията зависи също от връзката дух и тяло и от начина, по който се храним. Храносмилателната система е свързана с настроението, здравето и начина, по който мислим. За това създаването на едно такова приложение може да подпомогне преодоляването на липсата на воля,  хормонален дисбаланс и често променящите се емоции заради, които възникват конфликти и подпомагане на промяна в нагласата. Поемането на отговорността и постигането на успехи са изцяло и само в наши ръце с правилно организиране на времето и концентрация.

Моят продукт е MyGoals – дигитално приложение за управление на цели за тийнейджъри/юноши, което да подпомогне всеки един от тях да организира времето си след училище/университета. Или от всеки от екипа на кой да е бизнес да постига целите си до осъществяване на каквато и да е своя мечта.

Накъдето насочваме вниманието си, натам насочваме и енергията си, а това определя благосъстоянието ни.

За създаването на приложението се предвижда възможност за: 1) записване на SMART цел като обещание/договор със себе си, с идеята тя да е винаги пред очите на потребителя и да не се изкушава от моментни емоционални предложения и събития. 2) използване на четирите закона на поведенческа промяна, водещи до придобиване на нови навици и промяна в поведението. Това е ключов метод, предлагащ уникалност на предлаганото приложение. Основната идея за постигане на целите е „да не се прекъсва веригата“. 3) използване на Помодоро техника за подпомагане придобиване на концентрация и пълна отдаденост върху извършваната дейност.

Проблемът, който решавам е: 1) придобиване на умения, на позитивни навици за изграждане на идентичност по правилен начин; 2) поемане на отговорност към себе си (за житейските ежедневни задължения и собственото здравословно състояние, за собственото си образователно и професионално развитие); 3) подобряване на самооценката и самочувствието на юношата, и придобиване на умения за самоанализ; 4) намаляване на конфликтите между тийнейджъри и родители (независимо от тяхната емоционална зрялост); 5) ограничаване до достигане на девиантно поведение и намаляване на зависимости (алкохол, наркотици, безцелно и неусетно прекарване на времето с дигитални устройства).

Уникалното в моята разработка e, че приложение може да помогне не само на юноши, но и на всички, които осъзнават, че

поемането на отговорност и правилното разпределяне на времето предава по-високо качество и смисъл на живота. Промяна в поведението не може да има, ако няма промяна в нагласата.

То предлага иновативно решение, което липсва в множеството подобни, налични до момента приложения за управление на времето и постигане на цели. Предложено е създаване на цели, като за всяка една от тях има календар с проследяване на стъпките за изпълнение с идеята „да не се прекъсва веригата“, за да се придобие навик за постоянство и последователност. С визуалното представяне на постиженията се предполага предаване на усещане за напредък, предизвикване на самодоволство от преодолени мисловни модели за завършване на целта.

Моите клиенти и потребители на нашия продукт могат да бъдат юноши и всички хора, за които планирането и организацията на времето е от първостепенно значение и важно за постигане на цели и успех.

Моят екшън план предвижда да се направят проучвания относно здравословното състояние, начина на мислене, нагласите и успеваемостта на юношите преди и след използване на приложението. Както и:

  • дали придобиването на навик за планиране и организиране може да доведе до положителни резултати за поемане на отговорности в дългосрочен план при използване на приложение, освен установената от три до шест месеца експериментална времева рамка за използваемост на приложение.
  • дали използването на приложение би довело до позитивна промяна в поведението на юношата независимо от семейната среда и емоционалната зрялост на родителите, и икономическите условия в България? Или личният пример на родителите е водещ въпреки използването на приложението?

А относно реализацията на проекта – да се направят множество опростени приложения, разделени в три направления: за управление на време, за управление на пари и за управление на здравословното състояние, насочено предимно към хронични заболявания. Това надхвърля много повече идеята за създаване на цели.

Най-много се гордея с това, че всекидневно имам възможност да променям гледната точка на студентите, да провокирам и да предизвикам хрумване на нови идеи и визия за създаване на нови продукти и да давам мотивация за придобиване на нови умения. Гордея се с всички мои дипломанти успешно завършили и реализирали се в IT сферата и с личните постижения на сина ми по китара до момента. Той е в основата за създаването на приложението за придобиване на  навици за планиране, спазване на обещания към себе си, задържане на фокус на внимание, преодоляване на емоции и свободно представяне на сценично поведение.

След успешно издържани изпити по китара и солфеж за кандидатстване в НУИ “Добри Христов“ – Варна, постигнатите резултати от него само за това лято 2022г. са участие в Лятна Китарна Академия в Плевен, три концерта с китарен ансамбъла на  Китарен Център за Млади Творци с ръководител Боян Дойчев и участие в XXV Международен музикален конкурс в Добрич, 5-9.09.2022г – с диплом за поощрение. Всичко това, съвместно с използването на приложението и работа върху промяна в нагласата чрез показване на личен пример, примери на известни успели личности и четене на книги за промяна на нагласата. И тази идея прераства в голям мащаб. Обичам си работата.  

В науката мечтая да има все повече взаимосвързани области на науката, за да може да има още повече полза за човечеството. Да няма объркване и съмнения в достоверността на това, коя от областите дава по-правилно решение на даден проблем. Радвам се на възможността да търся решение на проблем и да чета от „необятния океан“ на потребителското изживяване (UX), която е свързана с  множество интересни области на науката като медицина, електроника, програмиране, изкуствен интелект, виртуална и добавена реалност, автомобилната индустрия и много др. Радвам се и на това, че имам възможност да споделям това знание.

Моето бъдеще като предприемач в науката е точното място за развитие, за връзката между бизнес и наука, и откриване на нови хоризонти. 

Другите участници в Предприемачи в науката 2022 вижте тук.

 

 

 

 


Ускоряваме развитието на биопринтирането, за да можем всички по-скоро да се възползваме от ползите му

Мурад Реджеб, основател на МатриКем, доктор по химия от Ghent University, IMEC, Льовен, Белгия

Аз съм доктор по химия, специалист по материали. Научната ми кариера дотук включва принос към проекти за разработване на материали за екологично чисто съхранение на енергия, за бъдещи поколения наноелектронни чипове и за триизмерно тъканно инженерство. Тези разработки са описани в над 15 публикации в международни реферирани списания, а част са защитени от международен патент и български полезен модел. В личен аспект,

науката е също водеща за мен в дълбокото ми убеждение, че тя е единственият метод, който доказано води до достигане на работещи решения и прави възможно подобряването на качеството ни на живот.

Моята научна работа е в областта на триизмерното биопринтерно тъканно инженерство. В тази област, научните и технологичните постижения са силно взаимозависими и изискват интердисциплинарен екип с дълбока експертиза в области като машинно, софтуерно, химическо и биомедицинско инженерство, както и роботика, полимерна химия, клетъчна биология, и други. В тази мрежа от експертиза, полимерната химия и материалознанието имат съществена спояваща роля между инженерите и биомедицинските специалисти. Причината се крие в необходимостта от продукти, биомастила, с подходящи физикохимични свойства, които да позволят контролирано и прецизно пространствено локализиране на живи клетки, с цел пресъздаване на хистоморфологията на една нативна тъкан, а в последствие тези биомастила да придобият нужните биофизикохимични характеристики, които съответната извънклетъчна матрица притежава.

По този начин, един тъканен инженер би могъл да се възползва от уникалните възможности, които биопринтирането предлага както за фундаментални изследвания, така и за разработването на продукти, подходящи за персонализирана регенеративна медицина или предклиничен скрининг на лекарствени кандидати. От съществено значение за успеха на проекта е и да се съобрази изграждането на продукти и стандартни работни процедури с действащите европейски регулации и българско законодателство.

Моята въздействаща бизнес идея прави възможно подобряването на качеството на живот за всички, независимо дали гледаме на себе си като на пациент или като на човек, който рядко се възползва от достиженията на модерната медицина. Едно от последствията от успешната ѝ реализация ще е създаването на условия за драстично увеличаване на успеваемостта на идентифициране на ефикасни и безопасни лекарствени кандидати още в предклиничната фаза от тяхното разработване. Това ще ускори процеса на регистрация на нови терапевтични продукти, като също така ще намали разходите за разработването им. Важна добавена стойност от това последствие ще е намаляване на броя на необходимите експериментални животни. Друго последствие ще е ускоряване на процеса на разработване на продукти за регенеративната медицина, включително и на персонализирани терапии. Това ще има силно въздействие в региони със състаряващо население, каквато е Европа, където продукти на регенеративната медицина, достъпни до голям брой хора, ще позволят поддържането на качеството на живот до дълбоки старини.

Моят продукт е портфолио от валидирани биомастила за биопринтиране, екструзионно и оптично, позволяващи възпроизвеждане на биофизикохимичните характеристики на всяка една човешка тъкан. Тези биомастила позволяват прецизното и контролирано пространствено позициониране на живи клетки, с което се възпроизвежда хистоморфологията на нативната тъкан, което от своя страна ще позволи пресъздаване в ин витро условия на желаните (пато)физиологии.

Проблемът, който решавам произтича от липсата на ин витро модели на човешки тъкани, които да позволяват възпроизвеждане на човешката, или пациентската, (пато)физиология в лабораторни условия. Този проблем е пряко свързан с два факта от днешната реалност, които забавят напредъка на световното общество към съществено подобряване на качеството на живот. Единият факт е, че над 90% от лекарствените кандидати с обещаващи резултати в лабораторията се провалят при последващи клинични изпитвания. Предвид че типичната продължителност за успешното регистриране на едно лекарство е над 10 години, а разходите може да достигнат до 2 милиарда евро, ясно е, че това е един дълъг, скъп и високорисков процес. За съжаление, този процес с огромен процент на неуспех включва и „валидиране“ на лекарствените кандидати в животни, за което биват използвани годишно 10 млн. животни, а поне още толкова биват развъждани и убивани, без да бъдат включени в изследване. Другият факт е, че през 2021 година по света са извършени близо 150 000 трансплантации на органи, включително 48 в България, а средният брой починали на ден в очакване на трансплантация е повече от 20.

Макар и да изглежда далеч денят, в който ще бъде имплантиран първият животоспасяващ биопринтиран орган, разработването на функционални биопринтирани тъкани би подобрило качеството на живот на милиони хора още днес.


Уникалното в моята разработка е възможността да се пресъздадат биофизикохимичните условия, които най-добре симулират околната среда на живите клетки в една човешка тъкан. Също толкова важен принос към уникалността е възможността за прецизен контрол върху триизмерната пространствена локализация на клетките, с която да се възпроизведе хистоморфологията на тъканта, а в последствие и нейните (пато)физиологични характеристики. Накрая, уникалната компетентност, която съм натрупал като ръководител на пионерни за България изследвания, както и като чест ревюър за елитно международно списание (с IF>10) в областта на биопринтирането, ме поставя в уникална позиция да разпозная достъпността и възможностите за въвеждане на иновативни и ефективни решения в тази бързо развиваща се сфера.

Моите клиенти могат да бъдат разделени на две категории – фундаментални и приложни иноватори. Към категорията фундаментални иноватори спадат учените, занимаващи се с изследвания в областта на биомедицинското тъканно инженерство, чиито разработки могат да подобрят ефективността на предклиничния скрининг на лекарствени кандидат-молекули. През последните повече от десет години, броят на научните публикации в сферата на биопринтерното тъканно инженерство расте експоненциално, което показва бързия темп на разрастване на тази общност. Нуждите на тази общност също се разрастват, поради увеличаване на комплексността на биопринтираните тъкани, целящи да моделират живи такива. От друга страна, приложните иноватори разработват продукти основно за козметичната или фармацевтичната индустрии, както и за регенеративни процедури.

За тези приложения, наличието на биомастила, които доказано могат да позиционират прецизно и възпроизводимо витални клетки, ускорява разработването на продукти, чието валидиране и сертифициране предполага голям брой изследвания, както и дълъг процес на оптимизиране.

Моят екшън план предвижда четири основополагащи стъпки, които са: 1) създаване на мрежа от партньорства с академични институции и други технологични компании за съвместно разработване и/или валидиране на биомастила; 2) синхронизиране на производството и употребата на биомастила с европейските регулации и българските закони; 3) стандартизиране на процесите за разработване и валидиране на биомастила; и 4) създаване и законова защита на интелектуална собственост. Всъщност този план е вече успешно въведен в действие след основаването на стартъп, МатриКем. Успехите в създаването на партньорства се изразяват в осъществяването на колаборации и сключването на споразумения за сътрудничество с редица академични институции и иновативни компании.

Синхронизирането на разработките на биомастилата с действащите закони ни отреди ролята на пионери в регистрирането на първата в България лаборатория за използване на Странични Животински Продукти (СЖП, отпадни продукти) за научно-изследователска дейност и съобразена с европейските регулации и с принципите на Добрата Лабораторна Практика.

От друга страна, успешното разработване и валидиране на биомастила беше докладвано през 2022 година на три локални конференции. Накрая, една от разработките ни бе успешно защитена от Полезен Модел, който представлява първият такъв в България в областта на биопринтирането и беше регистриран в началото на септември 2022 г.

Най-много се гордея с успехите на прохождащи млади учени, които съм имал удоволствието да наставлявам и да ръководя тяхната научноизследователска работа. Тези успехи включват защита на първата дипломна работа в България, описваща разработка на биомастило за екструзионно биопринтиране и използването му за изграждане на ин витро раков модел на маточната шийка; участие в изработването, описването и реферираното публикуване на научна статия, описваща първата разработка в България на биопринтиран ин витро модел на рак на маточната шийка, в международно списание с IF>10; успешно участие в локална научна конференция, със силно позитивен отзив към представената работа за разработване на биомастила за оптично биопринтиране.

В науката мечтая за ефективно сътрудничество между учените, извършващи приложни изследвания, и индустрията и особено стартъпите, които са се заели с мисията да реализират на пазара научните и технологични иновации, от което в крайна сметка да можем да се възползваме всички като клиенти или пациенти. Това е изключително важно за способността на науката да продължи да подобрява качеството ни на живот. Опитът ми, при изработването на докторантската ми дисертация, в най-големия изследователски център по наноелектроника в Европа, imec, с основни клиенти и партньори всички световни лидери в тази сфера, ми доказа, че такива ефективни сътрудничества могат да бъдат изключително продуктивни както за учените, така и за бизнеса.

Моето бъдеще като предприемач в науката е единственото бъдеще в науката, в което мога да си се представя, защото

предприемачеството, без да се ограничаваме до бизнес аспекта му, е най-отчетливият поведенчески израз на наличието на вътрешна мотивация за дейностите и проектите, с които човек се е захванал.

В същото време, в бизнес аспект, всеобхватността на портфолиото от валидирани биомастила на МатриКем и тяхното използване от клиенти в цял свят зависи от едно продължително успешно предприемачество в науката.

Другите участници в Предприемачи в науката 2022 вижте тук.


Софтуерът е мощно средство за решаване на проблеми и може да променя много животи към по-добро

Димитър Кючуков, студент в Технически университет – София

Аз съм Димитър Христов Кючуков, студент в Технически университет – София по специалност Информатика и Компютърни науки, първи курс, и софтуерен инженер в eLando AD.

Моята научна работа е с цел да помогне на хората със слухови проблеми.

Моята въздействаща бизнес идея е областта на софтуерното инженерство.

Моят продукт е проектът Signity, който използва алгоритми от сферите Artificial Intelligence, Machine Learning и Deep Learning. Те са нужни, за реализацията на двете функционалности, които предоставя Signity.

Проблемът, който решавам е в помощ на хората, които имат проблеми със слуха и говора, защото в България има около 120 000 души с увреден слух. Достъпът до образоване е особено труден за приблизително 5 000 – 7 000 деца с такива увреждания. В страната ни има само три специални училища за деца с увреден слух . Тези учебни заведения могат да приемат едва  около 500 ученици. В резултат на това повечето от тези деца трябва да посещават редовни училища, които не са оборудвани за техните специфични нужди. Техните учителите и съучениците не владеят жестов език, което прави общуването помежду им на практика невъзможно. В следствие от това тези деца са лишени от равен достъп до образователната система.

Уникалното в моята разработка е самата идея, защото досега няма подобно разработено приложение, което да поддържа както превод от жестов към разговорен, така и превод от разговорен към жестов български език.

Моите клиенти биха били, както хората от целевата група, така и институциите в България.

Моят екшън план предвижда подобряване на досегашните функционалности и добавяне на нови такива. Предстои интегриране на Signity Learn. Този компонент ще предлага обучение по български жестомимичен език. Както ученето на всеки непознат език, Signity Learn ще премахне бариерата в общуването с хората с увреден слух. Това е част от плана ни да улесним обучението на деца с проблеми със слуха като предоставим лесно и приятно обучение по жестомимичен език. Разширяването на дейността на Signity ще докаже още веднъж, че софтуерът е мощно средство за решаване на проблеми и може да променя животи към по-добро.

Най-много се гордея с постигнатите до момента отличия на проекта, които ме мотивират да продължавам да развивам не само Signity, но и себе си. Гордея се, че създавам не само качествен софтуер, но и софтуер с кауза.

В науката мечтая да сбъдна мечтата си, а именно, чрез реадлизацията на проект, да бъда в помощ на стотици, или дори хиляди хора.

Моето бъдеще като предприемач в науката би включило придобиването на нови знания и умения, запознаването с нови хора и развитието ми като личност.

Другите участници в Предприемачи в науката 2022 вижте тук.


Уникалното в моята разработка е, че предлага платформа за пренаписване на кода на човешките потребности

Ивелина Иванова-Кадири, докторант в Икономически университет – Варна

Аз съм любопитен изследовател на социума.

Моята научна работа изследва генетичната обусловеност на потребителското поведение.

Моята въздействаща бизнес идея ще пренапише учебниците по маркетинг.

Моят продукт ще предизвика (р)еволюция в търсенето и предлагането на продукти и ще трансформира консуматорското поведение в „зелено“ потребление.

Проблемът, който решавам, е предоставяне на механизъм за хипер-сегментиране на база генетичната идентичност на потребителя.

Уникалното в моята разработка е, че предлага платформа за пренаписване на кода на човешките потребности.

Моите клиенти са с една стъпка пред конкурентите си.

Моят екшън план предвижда сформиране на интердисциплинарен международен екип от молекулярни биолози, маркетолози и експерти в поведенческата генетика.

Най-много се гордея със способността си да вдъхновявам.

В науката мечтая за разчупване на установените стереотипи за „научност“ и „академизъм“.

Моето бъдеще като предприемач в науката ще бъде пример за синергия между икономически, социални и биологически науки.

Другите участници в Предприемачи в науката 2022 вижте тук.


Гордея се, че създавам не само качествен софтуер, но и софтуер с кауза

Мартин Манчев, студент в Технически университет – София

Аз съм Мартин Манчев Манчев, студент в Технически университет – София по специалност „Компютърни системи и технологии на немски“ – първи курс, и софтуерен инженер в Тягов ИТ.

Моята научна работа е в областта на софтуерното инженерство, като целта ѝ е да помогне на хората, за които е предназначена.

Моята въздействаща бизнес идея е в помощ на хората със слухови проблеми.

Моят продукт е проектът Signity, който използва алгоритми от сферите на Изкуствения Интелект, Машинното Обучение и Дълбокото Обучение. Те са нужни, за да може да бъдат реализирани двете функционалности на проекта.

Проблемът, който решавам се корени в това, че в България има около 120 000 души с увреден слух. Достъпът до образование е особено труден за приблизително 5 000 – 7 000 деца с такива увреждания. В страната ни има само три специални училища за деца с увреден слух. Тези учебни заведения могат да приемат едва около 500 ученици. В резултат на това повечето от тези деца трябва да посещават редовни училища, които не са оборудвани за техните специфични нужди. Техните учители и съученици не владеят жестов език, което прави общуването помежду им на практика невъзможно. В следствие от това, тези деца са лишени от равен достъп до образователната система.

Уникалното в моята разработка е фактът, че досега няма подобно разработено приложение, както с опция за превод от жестов към разговорен, така и от разговорен към жестов български език.

Моите клиенти биха били, както хората от аудиторията, която целим да привлечем, така и институциите в България.

Моят екшън план предвижда подобряване на досегашните функционалности и добавяне на нови такива. Предстои интегриране на Signity Learn. Този компонент ще предлага обучение по български жестомимичен език. Както ученето на всеки непознат език, Signity Learn ще премахне бариерата в общуването с хората с увреден слух. Това е част от плана ни да улесним обучението на деца с проблеми със слуха като предоставим лесно и приятно обучение по жестомимичен език. Разширяването на дейността на Signity ще докаже още веднъж, че софтуерът е мощно средство за решаване на проблеми и може да променя животи към по-добро.

Най-много се гордея с постигнатите до момента отличия на проекта, които ме мотивират да продължавам да развивам не само Signity, но и себе си. Гордея се, че създавам не само качествен софтуер, но и софтуер с кауза.

В науката мечтая да сбъдна мечтата си, която е чрез осъществяването и реализирането на проект, да съм в помощ на стотици, или дори хиляди хора.

Моето бъдеще като предприемач в науката би включило придобиването на нови знания и умения, запознаването с нови хора и по-нататъшното ми развитие като личност.

Другите участници в Предприемачи в науката 2022 вижте тук.


Създавам успешни предприемачески модели за представители на уязвими групи

Диана Георгиева, докторант в Русенския университет

Аз съм…Диана. В последните години работя с неправителствения сектор с представители на уязвими групи в посока на тяхното икономическо овластяване. Преди това имам и стабилен корпоративен опит. Обичам предизвикателствата и живота „извън кутията“. Обичам да пътувам и да се срещам с нови хора. Обичам много да чета. През последната година направих коренна промяна в живота си – след 18 години живот в столицата се върнах в провинцията защото съм убедена, че градовете извън София имат огромен потенциал и трябва да имат шанс за развитие на хората в тях. Започнах и докторантура в Русенски Университет.

Моята научна работа е свързана с разработване на предприемачески модели за представители на уязвими групи като жени, преживели домашно насилие, млади хора от групата NEETs (неработещи, неучащи, неактивни), хора от т.н. сребърно поколение (на пенсионна и предпенсионна възраст) като възможност за тяхната икономическа стабилност, получаването на стабилен доход и ангажираност с престижна работа.

Моята въздействаща бизнес идея…Овластяване на жени, преживели домашно насилие в посока на тяхното личностно и професионално развитие, за да имат по-добри шансове в своя бъдещ независим от насилника нов живот чрез придобиване на квалификация в престижни и търсени професии.

Моят продукт…Агенция за детегледачки ДЕЧКО – почасово гледане на деца по домовете от жени, преживели домашно или насилие от интимния партньор за регион Русе под формата на социално предприятие.

Проблемът, който решавам…Жените от целевата група да получат шанс за придобиване на умения и професионални знания, които да им дадат възможност да се позиционират по-добре на трудовия пазар.

Уникалното в моята разработка…Участничките в създаването на агенцията преминаха сериозно мотивационно обучение, което им даде възможност да оценят своите силни и слаби страни, да открият начини, по които могат да покрият дефицити като знания и умения, участват в създаването на мрежа и придобиват професионални умения, които от друга страна повишават и техния капацитет като майки – нещо, в което по време на насилствената връзка те са били набеждавани, че не притежават („ако не съм аз, ти не можеш да се справиш с отглеждането“, „какво ще правите ако останете сами“ и т.н.). Участничките се запознаха с особеностите на социалното предприемачество и преминаха курс по първа долекарска помощ за възпитатели на деца до 8 годишна възраст. В момента тече професионално обучение за възпитателки, което ще приключи с издаването на сертификат за част от професия. Всичките обучения са с получаването на сертификати, които да дадат възможност на по-късен етап при търсенето на работа за повече шанс.

Моите клиенти на този етап са жени, преживели домашно или насилие от интимния партньор, които вече са излезли от насилствената връзка, преминали са през етапа на възстановяване и сега са готови за активни действия по своето включване и стартиране на новия си независим живот. На този етап дейностите са предвидени да бъдат присъствени, с възможност за включване на жените от Русе и региона, а на по-късен етап ще се мисли и за дистанционна работа.

Моят екшън план предвижда до месец регистрация на НПО – Академия за овластяване, насочено към работа с представители на уязвими групи: жени, преживели домашно и насилие от интимния партньор, младежи от групата NEETs, хора на пенсионна и предпенсионна възраст, представители на етнически общности, мигранти и организиране и стартиране работата на социално предприятие – Агенция за детегледачки ДЕЧКО. Да разполагам с квалифициран екип, който да предлага услугите почасово гледане на деца. Представяне на агенцията пред русенската общественост и стартиране на реална работа до края на 2022 година.

Най-много се гордея с
положителните резултати, които имам от внедряване на бизнес опита си в неправителствения сектор – създаване на устойчивост на проектите, по които работя; уменията ми да мотивирам хората за участие в различни инициативи и нестихващото ми желание постоянно да придобивам нови знания и умения и да влизам в нови предизвикателства.

В науката мечтая да има по-голяма синергия между наука и практика, за да се подобри живота на представителите на уязвими групи, да се привличат повече деца в научни дейности и да се развива критично мислене в хората.

Моето бъдеще като предприемач в науката…Създаването на успешни предприемачески модели за представители на уязвими групи, работа като университетски преподавател, за да имам възможност да споделя натрупания опит и знания със студентите и още от студентската скамейка да спомогна за изграждането в тях на емпатични умения спрямо останалите участници в обществения живот.

Другите участници в Предприемачи в науката 2022 вижте тук.

 


Искам да създам школа за подготовка на кандидат-студенти с древните методи на джнана йога

Антония Начева, докторант в СУ „Св. Климент Охридски“

Аз съм Антония Начева и в момента съм докторант в СУ ”Св. Климент Охридски”, катедра „Класически изток”. В тази връзка участвам в множество научни конференции и публикувам научните си изследвания, също съм лектор и на фестивали. Аз съм дългогодишен преподавател по йога, като прекарах шест години в Индия в школа по йога, в чието основаване участвах, Ршикеш и Дхаамсала в Хималкалпарадеш и основах собствена Школа в България “Хималая Йога”. В Индия изучавах и адваита веданта философия в традиционно брахманическо училище. Подготвям от няколко години успешно кандидат студенти по медицина на български и английски за специалностите в български и чужди Университети. Учител съм по биология и химия в гимназиален етап.

Моята научна работа…Темата на дисертацията ми е „Концепцията за анандамая коша (ānandamaya kośa, тялото на блаженството) на Ади Шанкарачаря (Ādi Śaṅkarācāracharya)”. В концепцията на адваита знанието е приравнено с блаженството. Ади Шанкарачаря е индийски философ и духовен учите (ачаря), основопложник на адвайта веданта традицията, която е жива и до днес и чиито трудове вълнуват все още, големи имена в науката , като Тесла, Юнг и др.Моята въздействаща бизнес идея…Бих искала да създам школа за подготовка на кандидат-студенти по медицина и съответните научни специалности, като обучението е посредством иновативен педагогически подход, включващ древните методи на джнана йога или йога на знанието. Това би донесло на студентите атмосфера без стрес, вдъхновение и лекота в задълбочаването в материала, концентрация, прецизност и удовлетворение, радост от академичната работа, която бихме могли да видим като разкриващо се приключение.
Моят продукт…Структурирана в иновативен педагогически стил школа за кандидат студенти, където съчетаваме грижата за здравето с дълбоката академична работа. В школата ще се предлага като избираема дисциплина йога и йога философия.

Проблемът, който решавам…В днешно време се наблюдава голям спад в интереса към образованието, пристрастеност към екраните и загуба на цел у подрастващите. Според мен са нужни нови подходи и педагогически методи, които да се обърнат към студентите като личности и да им се помоогне да развият вътрешна сила и да определят ясно целите си. Древните холистични методи са доказали през вековете своята полза за физическото здраве, но и за структуриране на здрав ментален и емоционален апарат. Избираемата дисциплина на йога и медитация връща практикуващия в тялото му, действа превантивно за физически заболявания, като лекува не само тревожност, но възпитава и присъствие и будност.

Уникалното в моята разработка…Комбинация на съвременни форми на образование и педагогически методи, с древни принципи и методи на джнана йога (йога на знанието). Тези методи са необвързани с религиозни или строго философски идеи, а се използват в академичното разбиране на древните текстове.
Моите клиенти са младежи, с желание да се развиват в научните и приложни специалности на природните науки и медицината
Моят екшън план предвижда: Да наема помещение и оборудване за школата, да започна реклама. Да проведа допълнителни научни изследвания, заедно с учени от Медицински Университет за когнитивното и невромедиаторното въздействие на йога практиките и медитацията върху обучението, както и с колеги от Педагогически факултет в СУ.

Най-много се гордея с това, че се опитвам да се развивам постоянно.

В науката мечтая да намеря начин да предам древната мъдрост на Упанишадите по начин, достъпен за повече хора. Тези древни корени притежават богатство, което може да захрани много хора със сила, стабилност, умение да оценяват съществуването си във всеки момент, с виталност и независимо от външните условия удовлетвореност, щастие и желание за развитие.

Моето бъдеще като предприемач в науката…Бих искала да развия школата си и предлагания иновативен холистичен подход в обучението като продукт, достъпен за практиката на повече образователни институции.

Другите участници в Предприемачи в науката 2022 вижте тук.


Кои са участниците в Предприемачи в науката 2022

Мотивирани, знаещи, интересни, предприемчиви и успешни.

Най-младите участници досега в Предприемачи в науката са двама първокурсници от Техническия университет в София, които тази година са завършили Природо-математическа гимназия Акад. С. Корольов в Благоевград. Мартин Манчев и Димитър Кючуков участват в екип с проект, който тази година има вече четири отличия – от Националната олимпиада по Информационни Технологии, от Националния турнир по Информационни Технологии, от Националното състезание по Информационни Технологии и от SoftUniada. С приложението си за комуникация с глухонеми те ще се борят и за голямата награда Предприемач в науката 2022.

Останалите участници са докторанти или представители на академичната общност с вече регистриран стартъп. Проектите са и в областта на социалното предприемачество, и такива, с позитивно въздействие върху околната среда.

За първи път имаме участници от Русенския университет, Икономическия университет във Варна, Тракийския университет в Стара Загора, Югозападния университет в Благоевград, Лесотехническия университет в София и Карловия университет в Прага.

Софийският университет тази година е представен от нестандартен докторант на Факултета по класически и нови филологии. Антония Начева е живяла шест години в Индия, преподава йога и има амбицията да създаде школа за подготовка на кандидат-студенти по медицина с иновативен педагогически подход, включващ древните методи на джнана йога или йога на знанието.

Награденият проект от Минно-геоложкия университет е за разпространение и акумулация на наноразмерни ксенобиотици в градска среда.

Докторант от Техническия университет във Варна ще представи приложение за стимулиране на умението за управление на житейските задачи и цели. Проектът е насочен към тийнейджъри.

Трима са участниците с вече регистриран стартъп. Единият от тях е завършил Московкия авиационен инситут и разработва Дрон-Спасител. Другият е докторант в Институт по роботика при БАН. Това е старши пилотът от авиобаза Граф Игнатиево Костадин Недев. Създадената от него платформа има четири отличия до момента, като три от тях са от тази година – от конкурсите XL Radar, Founders Today и Най-добър образователен стартъп, отличен от Софийски университет и Фонд на фондовете. През 2020 е определен за Проект на бъдещето от Фондация Стробъл, САЩ.

А третият основател е доктор по химия от Университета в Гент, Белгия и работи в областта на биопринтиране на тъкани.

Четирима са докторантите от различни институти на БАН. Единият от тях участва с проект за Роботизирана медицинска система за възстановяване на пациенти след инсулт и тежки травми на горните крайници в домашни условия.

Кой кой е и с какъв проект ще се бори за наградата от 30 000 лв. на финала в конкурса Предприемач в науката – тук.


By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close