Author Archives: Карол Знание

,Моят алгоритъм постига резултати, които сега са в сферата на научната фантастика’

Аз съм Григор Гачев. Докторант към Технически университет – София, тема „Моделиране на невронни мрежи“. Завършил медицина, медицинска информатика и училището на живота.
Последното се състоеше от:
– няколко години работа като лекар по различни болници, ТПК-та и т.н.;
– 6 години работа като лекар-специалист в БАН – първо в Институт по мозъка, след закриването му – в Институт по физиология;
– 1 година работа из частни фирми като логистик, оператор, ИТ специалист;
– 21 години работа в собствена ИТ фирма;
– и през това време всякакви допълнителни работи – превеждане на книги, консултации по ИТ сигурност за големи фирми, безплатни здравни консултации за който има нужда, популяризиране на науката…
Накратко – широк опит. Казват, че бил полезен за научния предприемач. 🙂
Моята научна работа… Съвременният изкуствен интелект се базира предимно на невронни мрежи (НМ). Някои съвременни вече имат възхитителни постижения – диагностика на рак, разпознаване и генериране на образи… Подобряването на работата им би донесло още успехи, в тези и други области.
Използваните в съвременните невронни мрежи алгоритми не са оптимални за изпълнение върху съвременните типове изчислителен хардуер. Създаването на специализиран за тях хардуер има потенциал за облекчаване на проблема, но може да извърви само част от пътя. Другата може да бъде извървяна само чрез нагаждане на алгоритмите към естествените силни страни на този хардуер.
Затова разработката на по-оптимални към хардуера алгоритми ме привлече като перспективна насока за подобряване на невронни мрежи, и оттам на изкуствения интелект (ИИ). Натъкнах се на няколко интересни идеи. Една от тях се оказа много ефективна, и в момента търся как да я реализирам като бизнес.
Моята въздействаща бизнес идея…Изукуственият интелект е бъдещето. В науката, медицината, ежедневието, бизнеса.

По-добър изкуствен интелект означава по-добро бъдеще за всички нас. И смятам, че имам инструмента да го направя много по-добър.

 

Моят продукт е алгоритъм, който позволява работата на невронни мрежи да се реализира върху специализиран изчислителен хардуер много ефективно. При мрежи в процес на обучаване производителността надхвърля най-добрите съществуващи образци в пъти, често до десетки пъти. При вече обучени мрежи, използвани в практиката, производителността надхвърля най-добрите съществуващи сега образци хиляди до десетки хиляди пъти.
Този алгоритъм може да бъде приложен в проектиране и производство на специализиран изчислителен хардуер навсякъде, където се използват или ще се използват невронни мрежи. Като се има предвид, че това в близко бъдеще се очаква да е почти навсякъде, базиран на тази идея бизнес би бил в много добра позиция за пазарни успехи.
Проблемът, който решавам…Съвременните невронни мрежи изискват огромни изчислителни ресурси и немалко енергия за постигане на добри резултати.

Моят алгоритъм би позволил същите резултати да бъдат постигани с много пъти по-малко изчислителни ресурси и енергия. Или пък при същите ресурси и енергия да се постигат резултати, които сега са в сферата на научната фантастика.

Уникалното в моята разработка е увеличението на производителността, което тя е в състояние да даде на невронните мрежи.

Технология, която може да качи производителността им 2 пъти, би била съществено предимство на пазара. Ако може да я качи 10 пъти, би била потенциално способна да революционизира пазара и да изведе от употреба сега съществуващите технологии. Моята разработка може да качи тази производителност хиляди до десетки хиляди пъти.

Важно нейно предимство е подобреният потенциал за опазване на личната тайна. Сега масово се предлагат ИИ услуги, които изпращат информацията на клиента към централни сървъри извън негов контрол, и с това често се злоупотребява. То се оправдава с необходимостта от голяма изчислителна мощност за качествени резултати.

Моята разработка би позволила качествени резултати да се получават и от далеч по-маломощни ресурси, които могат да бъдат локални или дори да се съдържат изцяло в закупена от клиента техника.

Това стеснява обхвата на споделяне на лична информация извън контрола на собственика ѝ.

 

Моите клиенти са всички, които произвеждат или ще произвеждат, разработват, лансират и/или преподават продукти, съдържащи ИИ елемент – т.е. невронни мрежи. Включително продукти, които със сегашните технологии не са възможни, но с моята са.
Моят екшън план предвижда
1. Патентоване на идеята – без защита на интелектуалната собственост е нереалистично да се създаде бизнес на нейна база.
2. Създаване на бизнес начинание, потенциално с още един-двама съоснователи. Търсене на първи инвеститори, с чието финансиране да започне работата, и на основни кадри.
3. Търсене на още инвеститори. Наемане на основни кадри. Започване на разработването на библиотека от схемотехнически блокове за НМ обработка, базирана на тази идея. Успоредно с това и като тестова система за него – започване на разработването на демонстрационен прототип на специализирана за НМ обработка по моя алгоритъм интегрална схема.
4. Продължаване на търсенето на инвеститори. Наемане на кадри от второ ниво. Работа по библиотеката блокове и демонстрационния прототип. Първи опити за стандартизиране на описания на НМ. Първи контакти с потенциални клиенти – предлагане на информация какъв продукт се разработва, как върви работата.
5. Достигане до демонстрационен прототип. Контакти с потенциални контрагенти – изясняване на потенциални договорни условия, производствени цени и капацитети. Назначаване на специалисти по контакт с клиенти. Контакти с потенциални клиенти – демонстрации. Предлагане на различни модели на сътрудничество – дизайн и производство на схеми, дизайн на схеми без производство, лицензиране на технологията за дизайн, други, по желание на клиента. Проучване кои от тях (или други) биват предпочитани от клиентите. Дообогатяване на библиотеката схемотехнически блокове, до първи официални версии. Започване на разработка на софтуер за дизайн на чипове на нейна база, по стандартизирани описания на невронни мрежи. Избор на подходящ модел за корпоративно управление на този етап. Дефиниране пред персонала на ESG аспекти и аспекти на „отговорен бизнес“ в управлението.
6. Сключване на първи договори с клиенти. Развиване на фирмата в насоката, показана от предпочетените от клиентите модели – кадри, условия и т.н. Създаване на фирмено звено, което да конвейеризира работата по все по-оптимални и разнородни демонстрационни прототипи, и на звено, което да ги демонстрира пред клиенти. Дообогатяване и изчистване на библиотеката схемотехнически блокове. Активна работа върху софтуера за дизайн на чипове на нейна база. Опити за дефиниране на стандартизирана таксономия и модели на НМ, които да позволят библиотеката и софтуерът да бъдат добре издържани. Преценка на необходимостта тези модели да бъдат защитени като интелектуална собственост. Преценка на възможността библиотеката и софтуерът да бъдат предлагани безплатно за некомерсиални цели. Преценка на възможността кодът им да бъде отворен в максималната степен, която не би навредила на интересите на бизнеса. Създаване на модел на корпоративно управление, който да е едновременно достатъчно надежден и достатъчно гъвкав. Преценка кои аспекти от него е нужно да бъдат формализирани. Официално въвеждане на ESG и „отговорен бизнес“ аспекти в управлението.
7. Активна работа с клиенти. Доразвиване на фирмата в насоката, показана от техните предпочитания. Търсене на разширяване на портфолиото ѝ в насоки, доразработвани от нас. Предлагане на стандартизирани модели и таксономия на НМ, които позволяват на клиентите да използват продуктите ни удобно и с висока производителност. Поддържане чрез бързо развитие на технологично превъзходство пред потенциалната конкуренция, дори ако такава не е успяла да се създаде (забавянето рискува нейно създаване). Потенциално създаване на конкуриращи се вътренофирмено развойни звена и на механизъм за максимална ефективност на конкуренцията им. Потенциално създаване на конкуриращи се звена и в други сфери на фирмената дейност, където е постижимо това да е от полза.
8. Рекапитулация на постигнатото. Създаване на модел на бизнеса, позициите му и неговите потенциали за развитие. Създаване на стратегически план за развитие. Създаване на механизъм, който да следи за разминавания на този план с актуалната ситуация, и за корекции с различна перспектива в него при нужда. Създаване в рамките на плана на рамка за вътрешнофирмени микропроекти по инициатива отдолу и за оценка на постиженията и потенциала им, с цел разширяване на бизнеса в нови направления. Създаване на механизъм за идентифициране на отмиращи направления и навременно използване на изходни стратегии в тях. Коригиране при нужда на модела за корпоративно управление с цел постигане на оптимално и гъвкаво при нужда съчетание от скорост и стабилност на развитие, краткосрочна и дългосрочна ефективност.
Най-много се гордея с убедеността, че знанието е ключ към успеха. Всичко друго, дори най-оптималните алгоритми и успешни бизнеси, е въпрос на достатъчно работа.
В науката мечтая да постигна неща, които да накарат хората да я уважават и да ѝ вярват. Напоследък престанаха, и последствията от това за тях и за околните им не са никак хубави. Колкото повече успяват приложенията ѝ в практиката, и колкото по-открито се сочи това като нейно постижение, толкова повече ще се връща доверието в нея.
Моето бъдеще като предприемач в науката… Надявам се то да тръгне от този курс и конкурс. 🙂

Другите участници в Предприемачи в науката 2021 – тук.

Още за програмата Предприемачи в науката – тук.


‘Ще създам успешен модел за енергийно разпределение за всички многофамилни жилищни сгради’

Аз съм електроинженер и докторант към Катедра Електротехника и електротехнологии в Технически университет – Варна. Работя като експерт в областта на устойчиви енергийни решения и съм председател на УС на Черноморски енергиен клъстер. Някои от по- интересните проекти, които съм изпълнявал са: създаване на карта на ветровия потенциал с отчитане на миграционния път на птиците през 2008 г.; проектиране и изграждане на първата във Варна ниско енергийна сграда през 2011 г.; проектиране и изграждане на енергийно независимо улично осветление в Балчик през 2012 г. ; ръководител екип по написването на “План за действия за устойчива енергия на Бургас”, съгласно изискванията на „Covenant of Mayors”,  който бе първият одобрен за България план от Joint research center; обследване на многофамилни жилищни сгради в Русе по програмата за саниране; водещ одитор при одитиране на предприятие по ISO 50001 Енергиен мениджмънт; водещ експерт при одит за енергийна ефективност на Пристанище Варна. Участвал съм в изпълнението и на много други проекти с финансиране от Европейски и други донорски програми. Разнообразният опит ми дава възможност да виждам бъдещи тенденции в областта на енерго производството и потреблението.

Моята научна работа е на тема „Приложение на съвременни методи за управление на малки фотоволтаични системи“. Целта е да се повиши ефективността на фотоволтаичните системи чрез енергиен мениджмънт на производството, акумулацията и потреблението. Това има различни наименования – виртуална електроцентрала, гъвкава енергийна система, енергийна общност, енергиен кооператив и др. Тази тенденция има конкретни измерения в някои европейски държави, въпреки че в България все още звучи твърде екстравагантно, моите очаквания са съвсем скоро да започне създаването на енергийни общности и по нашите ширини.

Моята въздействаща бизнес идея е създаване на алгоритъм и механизъм за разпределение на произведена от фотоволтаична централа енергия в реално време на множество потребители,  пропорционално на техния дял или необходимост.

Моят продукт е Енергиен разпределител – алгоритъм базиран на блокчейн за създаване на енергийна общност в многофамилна сграда.

Проблемът, който решавам…Един от най-големите консуматори на енергия са жилищните сгради и по-точно многофамилните жилищни сгради. По данни на Агенцията за устойчиво енергийно развитие, те са отговорни за 40% от крайното енергийно потребление. По данни на НСИ – вторият по големина разход на средностатистическо българско семейство е именно за енергоносители. От друга страна, тези сгради имат относително голямо покривно пространство и почти винаги незасенчена южна фасада. Което е ресурс от днешна гледна точка за монтаж на фотоволтаична система и съответно производство на електроенергия. Въпреки всички предпоставки, този ресурс не се използва в многофамилните жилищни сгради. Причините са много – покривът и фасадите са общи части, почти винаги има собственик на апартамент, който няма никаква възможност да инвестира и др.

С решението, което предлагам, ще е възможно да се инсталира фотоволтаична система, в която всеки ще може да участва с колкото иска, а собственик, който няма финансова възможност ще участва с дела, който има от общите части.

Т.е. приходите от фотоволтаична система ще бъдат на две нива – съгласно размера на собственост на общи части, и съгласно инвестицията на всеки един собственик. По този начин ще се произвежда „зелена енергия“ и частично ще се реши проблема с енергийната бедност на някои семейства.

Уникалното в моята разработка е възможността в реално време да се разпределя произведената енергия между отделните потребители, съгласно техният дял или ако няма нужда – тази енергия да бъде подавана към друг потребител. Това гарантира максимална ефективност на фотоволтаичната система.

Моите клиенти са собственици на апартаменти в многофамилни жилищни сгради, фирми за управление на етажна собственост, ЕСКО фирми, енергийни търговци и др.

Моят екшън план предвижда разработване на прототип на енергиен разпределител, провеждане на тестове в реална обстановка и изчистване на грешки и бъгове. Разработване на стратегия за масово производство. Маркетингова стратегия и намиране на ключови партньори.  

Най-много се гордея с моето семейство, приятели и колеги, радвам се, че съм заобиколен от добри и положителни хора, което мисля че ме стимулира да бъда креативен.

В науката мечтая всички български семейства да използват местна и възобновяема енергия и да бъде постигната пълна енергийна независимост на България.

Моето бъдеще като предприемач в науката е да създам успешен модел за енергийно разпределение, който да бъде приложен във всички многофамилни жилищни сгради.

Другите участници в Предприемачи в науката 2021 – тук.

Още за програмата Предприемачи в науката – тук.

 

 

 


‘Термохимичното съхранение на енергия ще осигури по-широко оползотворяване на възобновяеми източници’

Аз съм студент в магистърската специалност Ядрена енергетика в Технически университет-София. Аз съм упорит, целеустремен и последователен, винаги търся нови възможности и перспективи.
Моята научна работа е насочена предимно към изгарянето на лигнитни въглища в топлоелектрическите централи (ТЕЦ) в България и оползотворяване на летящата пепел чрез конверсията й в синтетични нанозеолити с приложение в системи за опазване на околната среда.

Моята въздействаща бизнес идея е разработване на стенд за изпитване на термохимичното съхранение на енергия в работни среди, получени чрез преработка на твърдофазни отпадъци, с приложение в соларни инсталации за отоплителни цели.
Моят продукт е вдъхновен от действаща отоплителна инсталация в училищна сграда в град Мюнхен, Германия, използваща като акумулираща среда 7t зеолит с търговска марка 13X, произведен от чисти суровини. Към момента нашият екип разполага с вече работещ лабораторен стенд, в който комерсиалният зеолит е заменен със зеолит от въглищна пепел от ТЕЦ в комплекса „Марица-изток“.
Проблемът, който решавам е комплексен. Използването на такива системи за съхранение на топлинна енергия ще осигури по-широко оползотворяване на възобновяеми източници за отопление на сгради, което ще допринесе за намаляване на потреблението на горива, а с това ще се ограничи въздействието на горивните процеси върху околната среда, същевременно ще се намалят енергийните разходи и ще се ограничи депонирането на отпадъци чрез повторното им използване в съответствие с принципите на кръговата икономика.
Уникалното в моята разработка е работната среда за съхранение на енергия, получена чрез преработването на отпадъчни материали до продукти с практическа значимост и търговска себестойност. С това от една страна се намалява индустриалното въздействие върху околната среда, а от друга се реализират икономически ползи.

Моите клиенти са потребители от обществени и офис сгради, училища, хотели и др., а също така и частни жилища, както и лаборатории и научни екипи.
Моят екшън план предвижда: доразвиване и оптимизиране на стенда за изследване на термохимичното съхранение на енергия; провеждане на консултации с компетентни органи и лица и изготвяне на апликация за патент или полезен модел на изобретението; маркетингово проучване и представяне на разработката пред заинтересовани производители и потребители.
Най-много се гордея с получените високи отличия и награди, които са отражение на вложените от мен усилия и труд, и, разбира се, допълнителна мотивация да продължа развитието си в сферата, която съм избрал.

В науката мечтая да имам нови вдъхновяващи идеи и възможности за развитие на постигнатите резултати до този момент, тъй като освен че са обещаващи, те имат и реален потенциал за приложение в индустрията.
Моето бъдеще като предприемач в науката е да дам всичко от себе си, за да може научната ми разработка да бъде доразвита до пазарен продукт и внедрена в практиката.

Другите участници в Предприемачи в науката 2021 – тук.

Още за програмата Предприемачи в науката – тук.


Димитър Кайков: Мечтая да открия и други нестандартни технологични решения

Аз съм Димитър Кайков, асистент и докторант в МГУ „Св. Иван Рилски“. Преди да стана преподавател, през последните години имах възможността да стажувам в две от най-големите минни компании (“Асарел-Медет” АД и „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД), да работя за кратко в проектантската организация “Минпроект” ЕАД, дори и да бъда избран за генерален секретар на федерацията по джу джицу. Разбира се, не винаги успешно съчетавах повече от две инициативи едновременно, но разнородните дейности, които извършвах, ми позволиха да придобия по-пълен поглед върху различните проблеми, с които се сблъскват отделните сфери.

Това, което непрекъснато виждах навсякъде, беше как всяка човешка дейност можеше да бъде превърната в съревнование, самоцелно или не. И как нерядко самоцелното съревнование беше на по-преден план, което според мен не е продуктивно. Още 70-те години на миналия век, е доказано, че с развитие на обществото, сложността на задачите расте по-бързо от производителността на хората, с която те ги решават. Логичното решение на проблема е развитие на науката и създаване на самоуправляващи се системи в индустрията, услугите и т.н. Но за момента обществената и икономическата ни система все още не е достигнала до това ниво, за което всички мечтаем.

Мисля, че именно самоцелното съревнование между индивидите и обществата води до забавянето на решението на важните и актуалните проблеми. Стигнах до заключението, че отново именно чрез науката може да бъде променено настоящото разбиране, че индивидите винаги взаимодействат като в „игра с нулева сума“, т.е. печалбата на един индивид винаги е за сметката на друг.

Разбира се, по-големи умове, бяха достигнали до това заключение много преди мен. Затова аз целя да дам своя принос за тази промяна към по-голяма солидарност и стимулиране на „здравословната“ конкуренция.
Проектът, върху който работим с колегата Люпчо Димитров, е актуален израз на тази идея – в някои ситуации, включително и бизнеса, всички могат да спечелят.

Нашата цел е да покажем как частните интереси на две страни, освен че могат да бъдат в съгласие помежду си, могат и да бъдат в съгласие с обществените и глобалните интереси, както и да отговарят на тенденциите на променящия ни се свят.

Моята научна работа е свързана с изследването на процесите в открития добив на полезни изкопаеми, тяхното комплексно моделиране и в крайна сметка, тяхното ефективно управление. Темата на дисертацията ми е свързана с прогнозирането на местополжението на рудните зони след извършване на взривни работи. Ролята на изследвания проблем е, че при по-добро проследяване на новите им местополжения, рудните зони могат да бъдат добити с по-малкък процент на загуби. Компостирането и рекултивацията на работните площи вследствие стана допълнителен проблем, върху който започнах да работя с колегата си Люпчо Димитров. Самият проблем е не по-малко важен за един рудник, тъй като преди самия добив е необходимо да бъдат подготвени работните площи за неговото изграждане, а след приключване на добива, тези площи задължително се рекултивират. Разширяването на фокуса не само върху рудника като система, но и взаимодействието на минната компания с останалия бизнес свят даде възможност за намиране на нестандартно решение каквото е компостирането.
Моята въздействаща бизнес идея е предлагане на услуга за изрязване, смилане и цялостно компостиране на дърветата с по-малък диаметър. Компостът ще се ползва за възстановяване на нарушените площи или за локални селскостопански нужди.

Моят продукт е услугата, която ще се извършва, свързана с мероприятията за подготовка и създаването на компоста.
Проблемът, който решавам е намаляване или изцяло елиминиране на нуждите за купуване на допълнителни обеми компост, а с това и намаляване или елиминиране на риска от докарване на паразити, болести и семена на вредни растителни видове. Освен това, оползотворяването на по-малките дървета по този начин би довело да намляването на парниковите емисии, в сравнение с алтернативния случай на тяхното изгаряне за отопление.
Уникалното в моята разработка е, че до този момент оползотворяването на дърветата с малък диаметър, както и клоните и листата от по-големите дървета не е било за тази цел и в повечето случаи те са били третирани като отпадък или гориво. По този начин,

избирайки подобна фирма за рязане и компостиране, всяка минна компания ще изпрати силното послание, че наред с добива на полезни изкопаеми, тя в действителност е отговорна към опазването на околната среда и възстановяването на работните площи до естественото им състояние.

Моите клиенти са минните компании, които разработват или предстои да разработват дадено находище по открит и подземен способ и не са разчистили от растителност работните си площи. В допълнение услугата може да бъде предлагана и за други нужди на гражданското строителство.
Моят екшън план предвижда няколко ключови стъпки:
1) Извършване на предварителен технико-икономически анализ на дейността по създаването на даден обем от компост;
2) Проучване на мнението на представители на различните заинтересовани страни в минния сектор за реализирането на тази идея – минни инженери, ръководен персонал, членове на комисии в МЕ и МОСВ
3) Привличане на средства за създаването на експериментален компост и изследването на неговите плодородни свойства.

Най-много се гордея с екологичната и социалната ангажираност на проекта чрез оползотворяване на по-малките изрязани дървета за целите на рекултивацията или селското стопанство, а не използването им като гориво или третирането им като отпадък.
В науката мечтая да открия и други нестандартни технологични решения, както и да съм част от фундаментални изследвания, които директно или косвено биха повлияли положително на благосъстоянието на хората.
Моето бъдеще като предприемач в науката е да продължа да търся икономическия ефект от намерените от мен и екипите, с които работя, решения, за да може по-ефективно да бъдат съчетавани частните интереси на хората и организациите с тези на цялото общество.

Другите участници в Предприемачи в науката 2021 – тук.

Още за програмата Предприемачи в науката – тук.


‘Мечтая постигнатото от мен да остави положителен отпечатък в следващи поколения’

Аз съм бъдещ предприемач и студент  трети курс по бизнес икономика и мениджмънт  в УНСС.

Моята академична работа е пряко свързанa с развитието ми в бизнес сферата. Концентрирам се върху събирането на необходимите знания и се целя в постигането на MBA програма.

Моята въздействаща бизнес идея е самото ми участие в програмата Предприемачи в науката, а това е важно за мен и бъдещото ми развитие тъй като мисля, че ще ми придаде знания и увереност, необходими за постигането на моите цели.

Моят продукт съм аз. Концентриран съм на този етап върху моето развитие и  уменията, които мога да предложа.

Проблемите, които ще решавам желая да бъдат пряко свързани с обществена полезност и по този начин да допринасят със стойност, а не основният приоритет да е печалба.

Уникалното в моята разработка ще е мотивацията с която работя и методите които ще използвам.

Моите клиенти ще бъдат удовлетворени от полезността на моята услуга или продукт и вниманието обърнато на тях.

Моят екшън план предвижда  да завърша този курс като слушател и да извлека всяка една възможна полза от него. Концентрация  върху учебната програма от университета и завършване не само с добри оценки, но и с отлични знания. Записване на МВА програма в чужбина, където всички придобити знания ще бъдат допълнително подсилени . А в последствие, ориентация в конкретна бизнес сфера и реализация в нея.

Най-много се гордея със себе си. Смятам, че

всеки човек, който желае да постигне нещо голямо трябва да има абсолютната вяра в себе си и в своите възможности.

Въпреки, че съм все още едва в началото на своята професионална и бизнес кариера,  съм поел по един правилен път и старанието и мотивацията ми ще ме отведат до желаните цели.

В бизнеса мечтая  постигнатото от мен да остави положителен отпечатък в следващи поколения.

Моето бъдеще като предприемач е изпълнено с много неизвестни. Трудно е да определиш на 21 годишна възраст  точния път който ще извървиш, но едно е ясно, той ще стигне до моята бинзес мечтата.

Другите участници в Предприемачи в науката 2021 – тук.

Още за програмата Предприемачи в науката – тук.

 


‘В медицината има място за предприемачество, в лабораторията – за повече от фундаментални проучвания’

Аз съм…амбициозна, трудолюбива и открита. Обичам да пътувам, обичам да се уча, обичам да излизам от зоната си на комфорта. Като бях малка си мислех, че за да живееш живот „като по филмите“ трябва да си специален, трябва да си роден под щастлива звезда, да си невероятно умен, уникален късметлия, трябва да ти е дадено нещо от горе. Невероятните неща не ги правели обикновените хора.

Аз живея „като по филмите“. Не съм специална, никога не съм била голяма късметлийка, нищо не ми е дошло наготово.

Научих се да гледам, където другите не поглеждат, понякога да вземам по-дългия път, да се предизвиквам и никога да не казвам „не“ на възможностите, които са ми се предлагали. Всеки ден ми се случват неща, които никога не съм и подозирала, може да преживее „обикновен човек като мен“. Проектът, с който участвам е едно от тях. 

Един от любимите ми цитати е на Сър Артър Конън Дойл: „Животът е безкрайно по-странен от всичко, което умът на човека може да измисли“. И е бил прав – невероятни неща се случват и на обикновените хора.

Моята научна работа беше вдъхновена от организацията e-NABLE – група доброволци, които чрез 3D принтери изготвят иновативни детски протези. Това беше първият impact project, с който се запознах и си казах – искам да се занимавам с нещо такова. Това ме насочи към медицината и по-късно към ортопедията. Проектът, по който работим съвместно с Милко Пенев, обединява в себе си ортопедия, биохимия и бизнес. Чрез култивиране на стволови клетки, работим по изграждането на идентичен с човешкия биоорганичен хрущял, който да намери широко приложение в ортопедията, като замести титаниевите импланти и хиалуроновите инжекции. Или с други думи, както обича да казва Милко Пенев – правим колена.

Моята въздействаща бизнес идея показва, че в медицината има място за предприемачество, а в лабораторията може да се работи отвъд фундаменталните проучвания. „Колагенови импланти“ е предприемаческо начинание с крайна цел развитието на добре разработен бизнес модел, който, подкрепен от силна икономика, да позволи достигането на нашия продукт до голяма пациентска база.

Моят продукт е възможност и надежда за много болни без друга алтернатива. Колагенови импланти ще намери приложение не само в ортопедията, а и в кардиохирургията, пластичната и реконструктивна хирургия и фармацията – целта ни е да се създаде висококачествен продукт, готов за масова употреба, като комерсиализацията му да се основава на икономическата изгода от прилагането му.

Проблемът, който решавам засяга средно 40 000 българи годишно, които претърпяват операция на долен крайник. Средно 800 000 американци, на които тази година ще им се наложи смяна на колянна става, 200 на всеки 100 000 души в държави като Финландия, Австрия и Белгия. И това са само хората, които са успели да си позволят операцията финансово. Хората, които могат да си позволят повече от месец възстановяване, в което няма да имат възможност да ходят на работа и да извършват тежък физически труд.

Уникалното в моята разработка e иновативният подход, подкрепен както от науката, така и от икономиката. На пазара към днешна дата не съществува конкурентен продукт, който да осигури безопасността и сигурността, която ние предлагаме, при максимално дълъг период на употреба на импланта.

Моите клиенти…не са клиенти. Те са деца, спортисти, хора с увреждания, едно момче, което срещнах в отделението, когато бях първи курс и още мисля за това как му казахме, че и операция няма да помогне…Съседката, която пак ме пита, хиалуроновите инжекции в колената почнаха ли да ги покриват по здравна каса, или да иска направление за рехабилитация. Бабата на една приятелка, която така и не могла да се проходи след смяната на ставата. Хора с лица и истории, хора, които познаваме и аз, и вие.

Моят екшън план предвижда усъвършенстване на процеса, патентоване на технологията и популяризиране на продукта в лекарските среди.

Най-много се гордея с хората в България, които въпреки всички трудности се опитват да направят промяна и успяват.

В науката мечтая за повече възможности за младите и популяризиране на идеята, че да се занимаваш с наука е готино. Учените не са едни луди белобради старци, затворили се в някой тъмен ъгъл на университета. Учените слушат музика в лабораторията и не са вечно облечени с престилки. Науката може да бъде забавна, може да бъде вълнуваща и преди всичко може да бъде за всеки. 🙂

Моето бъдеще като предприемач в науката…надявам се e изпълнено с успехи, любопитни срещи, нови знания и преди всичко много вдъхновение. С участието си в програмата и проекта се надявам да вдъхновя поне един човек да си зададе въпроса „Мога ли аз да съм следващият?“, да излезе от зоната си на комфорта и да тръгне по пътя на непознатото.

Другите участници в Предприемачи в науката 2021 – тук.

Още за програмата Предприемачи в науката – тук.


Мартин Ралчев: Ще създам път на научния труд към поточните линии за производство

Аз съм магистър-електроинженер, асистент към секция Сензори и измервателни технологии в роботиката и мехатрониката при Института по роботика при Българската академия на науките, асистент в катедра Електрически апарати – Технически университет гр. София и изследовател в център по Квантова комуникация, интелигентни системи за сигурност и управление на риска- QUASAR.

В качеството ми на докторант, ежедневието ми е съсредоточено върху техническите науки Роботика, Електротехника, Електроника и Автоматика, тематично насочени върху „Изследване на нехомогенни структури със сензори за нано частици“. Имам удоволствието да съм част от екипа на Центъра за компетентност Квантова комуникация, интелигентни системи за сигурност и управление на риска (QUASAR), като изследвам нано частици при високи едноосни натоварвания с цел възможност за прогнозиране на предстоящи неблагоприятни природни бедствия. С екипа на QUASAR се допълва Европейското ниво за развитие на науката.

Изследователската работа представлява един вечен процес на усъвършенстване на инженерните решения. Придобиването в този творчески процес на най-разнообразни качества и умения са предпоставка за намиране на най-иновативните решения. Именно този подход е в основата на откритията и нововъведенията, които пораждат множество бизнес идеи.

Моята въздействаща бизнес идея се роди от наблюденията ми, че през последните години изследването на наномащабни частици, създаването на наноматериали и нанотехнологиите, е приоритетна област на научните изследвания в целия свят. Извличането на минерали също е свързано с образуването на микро и наноразмерни минерални частици на различни етапи на добив и преработка. Появата на фини частици по време на разрушаването на скалите влияе отрицателно върху екологията, но при определени условия може да се използва за контрол на механичното състояние на скалните масиви. Резултатите от фундаменталните изследвания за разкриване на механизми за образуване на фини частици и структурни промени в скалите са от съществено значение.
Моят продукт се базира на изследванията върху наномащабни частици, които ни дадоха възможност да реализираме сензор за улавяне и анализ. В бъдеще, с проява на иновативност, е възможно да се внедрят сензори за анализ на риска от срутища и свлачища в мините, небостъргачите и множество отговорни инженерни съоражения.
Проблемът, който решавам се отнася до устройство за определяне на физико-механичното състояние на скали и строителни материали. Приложимо е в областта на геофизиката и геодинамиката като индикатор за предстоящи предразрушителни и разрушителни процеси в земната кора, в това число за събиране на информация, свързана със земетръсни процеси от движението на тектонските плочи; рудодобивната и минната промишленост; взривните технологии за добив на полезни изкопаеми и прокарването на подземни галерии и тунели; добив на метан от големи дълбочини; прогнозиране на активна вулканична дейност; неразрушителния контрол в строителството за надеждността на крупни инженерни съоражения като небостъргачи, мостове, виадукти, язовирни стени, мостове и др.

Внедряването на тази сензорна технология в аварийно оповестителна система на високи сгради, тунели и мини ще предотврати загуба на човешки животи. Производството на устройства с тази технология ще повиши сигурността в строителството, минната промишленост и много други специфични отрасли.

Уникалното в моята разработка е високата чувствителност в процеса на деформирането поради значителното на порядъци количество микро и наночастици, емитирани от повърхността на образеца и регистрирани от електронния брояч чрез характерна конструкция на външния кух цилиндър. Неочакваният положителен резултат на новото техническо решение е, че

за първи път се предлага високоефективна мехатронна система за деформационни експерименти чрез генериране на субмикронни минерални частици.

Моите клиенти са частни компании и публично финансирани институции, в следните технически отрасли:
• Сеизмология;
• Технологии за апарати, използвани в аварийно-оповестителна система, евакуационни системи за сигурност;
• Роботика;
• Internet of Things – взаимосвързани електронни устройства.

Моят екшън план предвижда:
Първо, доразработване на прототип на система за анализ на наночастици до началото 2022 г. Набавена е необходимата апаратура, довършват се необходимите анализи.
Второ, изграждане и въвеждане в експлоатация на системата за анализ на наночастици в съществуващи и новоизградени обекти до средата на 2022 г.
Трето, юридическо и административно узаконяване на приложените иновации в отговорните съоражения.

Най-много се гордея с придобиването на разнообразни качества и умения за намирането на иновативните решения. Именно този подход е в основата на откритията и нововъведенията и е предизвикателството, което безкрайно ме удоволетворява професионално.

В науката мечтая реализираните от мен научни постижения да облагодетелстват човечеството, както се уча от моите ръководители. Науката е напълно равнопоставена на дейността на художника, поета, писателя, композитора. Или казано по-простичко – творчеството винаги е било едно в паралелните светове на пространството-време…

Моето бъдеще като предприемач в науката е да създам път на научния труд към поточните линии за производство, което ще позволи на учени и инженери да реализират още повече иновативни технологии.

Фондация Карол Знание и по конкретно  програмата Предприемачи в науката взима отношение във връзка със стимулиране на млади и грамотни хора, които да развият своите професионални ценности в България. Лично аз считам, че една добра дума, една насърчителна оценка на извършеното от мен и една усмивка от доказани професионалисти, са стимул за младите предприемачи в науката.

Другите участници в Предприемачи в науката 2021 – тук.

Още за програмата Предприемачи в науката – тук.


‘У нас е невъзможно провеждане на конкурентни иновативни научни изследвания в медицината’

Аз съм лекар, хирург. Занимавам се с лечение на болни с рак на гърдата. Ракът на гърдата е най-честото онкологично заболяване при жените в света и България не е изключение. Това, което в България и в Източна Европа  е малко по-различно от останалите европейски страни  е, че през 90-те години на миналия век на Запад смъртността от рак на гърдата започва да намалява, а у нас остава непроменена и до сега. Освен това 5 годишната преживяемост на нашите болни  е сред най-ниските в Европа.  Чувствам като свое призвание да променя тези факти и всички мои проекти търсят и предлагат начини за подобряване на резултатите от лечението на тази болест и в България.

                                         

Моята научна работа е съсредоточена върху рака на гърдата, а от скоро и върху рака на маточната шийка – заболявания с огромно социално значение, за които лесно и достъпно профилактиката и лечението могат значително да подобрят преживяемостта, но по някаква причина у нас това не се случва. Освен чисто социалният момент и подобряването на медицинската практика се интересувам и от фундаменталните механизми, свързани с появата и лечението на тези болести.

Моята въздействаща бизнес идея всъщност разкрива много възможности. Създаването на инфраструктурата за събирането на туморни тъкани създава огромно поле за работа на много лекари и изследователи, където те могат да работят заедно в полза на пациентите, не само в България. Това ще помогне на българските лекари да взимат участие в международни проекти, с данни от реални техни пациенти и да бъдат безценни за науката.

Моят продукт е виртуална биобанка, която съдържа туморни тъкани и свързаните с тях клинични данни. Виртуалната биобанка е онлайн платформа, в която лекарите  попълват клинични данни за своите пациентите. Пациенти, които доброволно и съзнателно са предоставили част от туморната си тъкан , за целите на науката и биобанката. В друг случай би била изхвърлена. Тези анонимизирани данни и тъкани могат да включват пациенти от цяла България, както със социално значими заболявания, така и с редки тумори, за които информация за диагнозата, лечението и туморната биология са много оскъдни.

Съхранението на тъканите във виртуална биобанка е много евтино, тъй като не включва разходи за транспорт и централизирана обработка и диагностика, а всяко звено може да съхранява тъканите по най-достъпния за него начин. Това най-често е в парафинов блок, което е  и рутинна процедура за всички отделения по патология. Съхранени по този начин, тъканите могат да се използват за много научни изследвания.

Изследователите могат да поръчват необходимите им проби и да ги получат при необходимост от едно или няколко звена. В един по-напреднал етап те биха могли дори да поръчват извършването на изследване със съответните проби и само да получават готовия резултат, стига звеното да разполага с нужното, за да извърши изследването.

Проблемът, който решавам е липсата на вяра в науката и липсата на реален достъп до нея. Мисля, че много лекари са изгубили вярата си в науката, тъй като не са виждали в своята ежедневна клинична практика, как науката променя практиката. За това у нас трудно се прилагат иновативни лечения. Не само иновативни, дори стандартите в лечението на онкологичните болести в Европа идват при нас с голямо закъснение. Участието на пациенти в клинични проучвания е по-скоро казуистика. Провеждането на иновативни научни изследвания в медицината, конкурентни на тези в страни като Холандия, Белгия, Франция е на практика невъзможно.

Уникалното в моята разработка е, че тя помага на всички! Помага на лекарите да са по-близо до науката. Помага на изследователите, като им предоставя безценна информация и материал за работа. В крайна сметка помага на болните, които ще бъдат лекувани от едни по-образовани, иновативни и смели лекари и в резултат на това ще живеят по-добре и по-дълго.

Моите клиенти са първо отделенията по патология и хирургия, за които правиланата организация на данните е безценна, а нито една друга програма – болничната софтуерна система (Гамма консулт) или пък Националният Раков Регистър не позволява реално използване на данните с клично значение. В последствие след създаване на достатъчна база данни, мои клиенти са изследователите. Те имат нужда от добре обработени и съхранени туморни тъкани, от подробни и верни клинични данни, защото на това се крепи шансът им за успех.

Моят екшън план предвижда създаване на софтуер, които да обслужва лекарите, работещи с пациенти с рак на гърдата и рак на маточната шийка, първоначално в Катедра по акушерски грижи на Медицински Уноверситет Плевен и СБАЛОЗ “д-р Марко Марков” Варна, а впоследствие и във всяка друга заинтересована институция. Събиране на достатъчна база  от туморни тъкани и клинични данни. Включването на базата в мрежи за междунарони изследвания. Посрещане нуждите на изследователите от качествени данни и тъканни проби. Разширяване достъпа до науката на лекари и пациенти.Най-много се гордея
с моите студенти и с моите пациенти, когато се борят до последно и за всичко, всеки ден. Така виждам как нещичко променям.

В науката мечтая да бъдем на режещото острие на научните постижения, но и за постоянство и плодотворство, без лимити.

Моето бъдеще като предприемач в науката е за мен неизбежно. Защото няма как иначе да се случи промяна. Трябва да се изследват нови хоризонти, които да са от полза за всички и всички да могат да разбират своята полза.

Другите участници в Предприемачи в науката 2021 – тук.

Още за програмата Предприемачи в науката – тук.

 

 


Светослав Иванов: Изграждам най-модерните детектори в света, искам да ги внедря в образната диагностика

Аз съм Светослав Иванов, магистър по ядрена физика от СУ „Климент Охридски“. Изграждам и управлявам най-модерните детектори в света на фундаменталната физика и искам да ги внедря в сферата на медицинската образна диагностика.

Моята научна работа е пряко свързана с ядрената физика и елементарните частици. Участвах в изграждане на вето-детектора и в проектиране и написване на системата, която управлява всички детектори и електронни компоненти на експеримента PADME (Фраскати, Италия), търсещ тъмна материя. Заедно със специалисти по медицинска физика изследваме и приложения на иновативни технологии в медицинската образна диагностика.

PADME – eксперимент за търсене на тъмна материя с линеeн ускорител (LINAC) на Националния институт по ядрена физика, Фраскати, Италия

Моята въздействаща бизнес идея е да внедря state-of-the-art технологии от експериментите по ядрена физика в медицинската образна диагностика и комерсиалните PET системи.

Моят продукт ще подобри значително качеството на получените образи, ще работи по-бързо и ще намали необходимата доза от инжектирани в тялото на пациентите радиоактивни вещества, използвани в PET томографията.

Проблемът, който решавам е свързан с определяне на времето на регистрация на гама емисия и от него – определяне на позицията на източник в PET скенер, изграден от многоточкови фотонни броячи. Използвайки новите технологии за регистрация на йонизиращо лъчение и създаване на по-бърз модул за анализ на получените данни, ще доведе до по-голяма ефективност на продукта.

Уникалното в моята разработка е, че тази иновация е потенциално приложима както в нови, така и във вече съществуващи и широко използвани на пазара PET системи.

Моите клиенти са всички участници в сферата на медицинската образна диагностика. Производителите на системи могат да използват моя продукт като заместител на старата технология или като нов модул в тяхната система. Медицинските екипи могат да използват продукта за ъпгрейд на по-старите си системи, с което биха спестили пари за покупка на нова система.

Моят екшън план предвижда разширяване на симулацията за валидиране на конструкцията и изчислителните методи за анализ, изграждане на прототип и развитието му в продукт, който да бъде предложен в различни пазарни сегменти. Мотивацията ми да участвам в конкурса Предприемачи в науката е възможността за реализация на първите стъпки на тази идея.

Най-много се гордея с моето семейство и приятели, които винаги ме подкрепят.

В науката мечтая да разбера дали математическите структури и симетрии следват от физическата реалност или е обратното.

Моето бъдеще като предприемач в науката е неясно като на всеки друг предприемач. Но моята цел е да не спирам да опитвам, докато не изградя компания, която ще е от полза за обикновения човек.

Другите участници в Предприемачи в науката 2021 – тук.

Още за програмата Предприемачи в науката – тук.


Люпчо Димитров: Най-много се гордея с екологичната и социалната ангажираност на моя проект

Аз съм Люпчо Димитров, преподавател съм в МГУ „Св. Иван Рилски“.

Идвам от малко градче, където главен отрасъл е земеделието. Живея близо планината и детските ми години са минали в нея, с много весели моменти и спомени от горските плодове. Обичах природата и земеделието, затова записах земеделска гимназия. В тези 4 години ми се промени изцяло погледа към живота и към предприемачеството. След като бях изпратен в Португалия чрез Еразъм програмата, се запознах с много предприемачи, които чрез наука са успели да създадат бизнес, от който печелят. Един от тези бизнеси беше компостиране на органичните отпадъци от градовете. След приключването на програмата се върнах у дома и започнах да търся начин как и аз да направя това. Обаче, в която и посока да погледнех, беше далечно за реализация или безнадеждно. И след време се отказах от идеята.

Записах минно дело, нещо което не беше свързано с моята специалност, освен че и двете работят с почва и земна маса. Още в бакалавърската степен започнах да изучавам проблемите в минното дело. Като човек който обича природата, първото нещо което забелязах е, че от невероятно красива гора не остава нищо, когато се започнат минни работи. Бях наясно за това, че не може без суровините от рудниците, и поради тази причина аз реших да действам проактивно и да търся начин как това, което си е било тук преди, да се запази и след закриване на рудника да се възстанови отново природата без последици.

Идеята, до която стигнах, е да се компостират дърветата и храстите, а след това компостът да се ползва за възстановяване на нарушените площи. Така  живеещите около закрития рудник след определено време ще могат да си почиват и берат горски плодове. С ползването на локалния компост няма да има нужда да вземат превантивни мерки, както ако почвата е докарана от другаде. Няма да съществува и опасност от болести и паразити.

Моята научна работа е свързана с компостиране на дърветата и храстите, които се отстраняват с цел разчистване на площи за започване на минно-добивни работи и изграждане на надземен рудничен комплекс.

Моята въздействаща бизнес идея е предлагане на услуга за изрязване, смилане и цялостно компостиране на дърветата.

Моят продукт е услугата, която ще се извършва, свързана с мероприятията за подготовка и създаването на компоста.

Проблемът, който решавам е намаляване или изцяло елиминиране на нуждите за купуване на компост, а с това и намаляване или елиминиране на риска от докарване на паразити, болести и семена на вредни храстови видове. Също така, тази стъпка ще повиши доверието на местното население и ще изпрати силно послание, че минното предприятие не е дошло безгрижно да унищожава, а да се грижи за природата и хората, наред с това да добива полезни изкопаеми.

Уникалното в моята разработка е, че до този момент оползотворяването на дърветата с малък диаметър, както и клоните, и листата от по-големите дървета, не е било за тази цел, или в повечето случаи те са били третирани като отпадък. От друга страна, оползотворяването на органичните отпадъци от супермаркетите още повече затвърждава симбиозата между минните компании и местния бизнес на по-високо ниво.

Моите клиенти са минните компании, които разработват или предстои да разработват дадено находище по открит и подземен способ, и не са разчистили от растителност работните площи. 

Моят екшън план предвижда няколко ключови стъпки:

1) Извършване на предварителен технико-икономически анализ на дейността по създаването на даден обем от компост.

2) Проучване на мнението на представители на различните заинтересовани страни в минния сектор за реализирането на тази идея – минни инженери, ръководен персонал, членове на комисии в МЕ и МОСВ.

3) Привличане на средства за създаването на експериментален компост и изследването на неговите плодородни свойства.

Най-много се гордея с екологичната и социалната ангажираност на проекта, както и възможността за по-голямо сътрудничество на рудниците с местното земеделие.

В науката мечтая да открия и други нестандартни технологични решения, които биха подпомогнали устойчивото развитие на обществата в глобален план.

Моето бъдеще като предприемач в науката е да продължа да търся икономическия ефект от предложените решения, за да може по-ефективно да бъдат съчетавани частните интереси на хората като индивиди и бизнеса с тези на цялото общество.

Другите участници в Предприемачи в науката 2021 – тук.

Още за програмата Предприемачи в науката – тук.

 


Предприемач в науката 2021

Носителят на докторантската стипендия за 2021 г.

Анкета

8000 лв. докторантска стипендия

Предприемачи в науката

След 10 години

Предприемачи в науката 2020

Награда Предприемач в науката

Награда Предприемач в науката

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close