Предприемачи в науката 2019

Предприемачи в науката 2019

Те са уверени, амбициозни и успяват да постигат целите си. Талантливи учени, които искат научната им работа да бъде много повече от една дисертация. Те са учените, които ще променят технологиите и българската наука. Те са предприемачи в науката и са участници във второто издание на Предприемачи в науката.

Галина Соколова

Редовен докторант в Университет по архитектура, строителство и геодезия – София, катедра „Масивни конструкции“ 

 

Строителен инженер – магистър, профил „Конструкции“

Тема: „Безгредови стоманобетонни конструкции – прогресивен колапс при случаен отказ на колона.“

В науката мечтая…да намеря пътя към осигуряване на максималната /езопасност на сградите. 

Искам…светът да бъде по-добро място за живеене.

Ще…постигна целите си, защото животът е безценен.

Галя Петрова

Хоноруван преподавател в НБУ,  учител по Информационни технологии в НПМГ „Акад. Любомир Чакалов”, учител по Биология и ЗО в ЧНУ „Ерих Кестнер” 

 

Доктор по генетика от АгроБиоИнститут, Селскостопанска академия

Тема: „Новото лице на науката в училищното образование чрез изграждане на STEM лаборатория по генетика”

В науката мечтая…да не губя вдъхновение. 

Искам…да подкрепя ентусиазма на младите хора, да развия интересите им и да им дам шанс за успешен професионален старт.

Ще…запазя оптимизма, любопитството и детето в себе си.

Георги Янков

Главен асистент в Институт по физика на твърдото тяло към Българската Академия на НаукитеБАН 

 

Доктор по физика на вълновите процеси

Тема:  Разработване на автоматизирана система за изследване на нелинейните процеси при фотонни структури, оптични комуникации

В науката мечтая…Да направя нови открития, да откривам нови хоризонти, да развивам нови технологии.  

Искам… Да повиша професионалната си научна квалификация и да постигна успех в областта на предприемачеството и индустриализацията на научните си постижения.

Ще…Отворя вратата, където академията и индустрията говорят на един език. Вярвам, че това е бъдещето.

Глория Исса

Главен асистент,
Институт по органична химия с Център по фитохимия
Доктор по Органична химия от БАН


Тема: „Разработване на иновативни методи за получаване на наноструктурирани мултикомпонентни метериали с потенциално приложение като катализатори за получаване на алтернативни горива за опазване на околната среда“

В науката мечтая… за професионализъм, съвършенство и стил. 

Искам… икономика, базирана на знанието, за да имам личен принос към превръщането на света в място за щастливи и здрави обитатели. Мисля, че научните ни постижения ще са безсмислени, ако няма практическа полза от тях.

Ще… направя всичко възможно да не разочаровам онези, от които съм се учила – моите великани, от висотата на чиито рамене виждам бъдещето ясно.

Илиян Попов

Главен асистент, Институт по Електрохимия и Енергийни Системи, БАН, 

 

Доктор по Електрохимия 

Магистър по Електрохимия и защита от корозия, инженер-химик, ХТМУ

Тема: „Екологична батерия Магнезий-Въздух“

В науката мечтая…да бъда иноватор, да откривам нови технологии и да вдъхвам нов живот на стари и позабравени открития. 

Искам…познание.

Ще…комерсиализирам екологичната батерия Магнезий – Въздух.

Калин Ангелов

Докторант, СУ „Св. Климент Охридски“, Физически факултет, катедра „Методика на обучението по физика“ и учител по физика и математика. 

 

Магистър по приложна математика от Московски Енергетичен Институт и Магистър по методика на обучението по физика от СУ

Тема: Мобилна образователна лаборатория по природни науки

В науката мечтая … да разкрия  поне три загадки. 

Искам … повече просвета и по-малко невежество.

Ще … успея.

Недислав Веселинов

Докторант, СУ „Св. Климент Охридски“, Физически факултет, катедра „Радио-физика и електроника“ и физик-изследовател в Университетски Космически Център 

 

Магистър инженер-проектант по Самолето- и хеликоптеросторене от Московски Авиационен Институт

Тема: Авиационно-космически симулатор и Планетариум „Фотоника“

В науката мечтая…да развия значима научна тема, която да допринесе конкретни ползи за човечествтото и да утвърдя себе си, колектива, с който работя и България като значими фактори в научната област, в която работим. 

Искам…да оставя след себе си съществени резултати от работата си които да бъдат в полза на хората.

Ще…работя усърдно за да осъществя идеите и плановете си!

Николай Стоименов

Главен асистент, 
Институт по информационни и комуникационни технологии
към БАН
Доктор по Електротехника, електроника и автоматика.Магистър инженер, специалност „Машиностроене и Уредостроене“, специализация „Автоматизация на дискретното производство“, ТУ– София

Тема: Абразивно тяло

В науката мечтая…да няма ограничения за младите учени! 

Искам…науката в България да бъде на конкурентно ниво, в подкрепа на развойната дейност на индустрията и бизнеса.

Ще…се постарая да допринеса за това.

Радостина Иванова

Главен асистент,  

 

Институт по органична химия с Център по фитохимия

Доктор по Органична химия от БАН

Тема: „Съвременни материали за опазване на околната среда“

В науката мечтая…да развия и реализирам идеи, които да бъдат полезни за подобряване на качеството на живот на хората и опазването на околната среда. 

Искам…да се развивам в сферата на науката и бизнеса. Да се подлагам на различни предизвикателства, целящи моето научно и кариерно израстване

Ще…продължа да имам високи изисквания към себе си.

Райка Владова

Главен асистент, Институт по инженерна химия към БАН, лаборатория “Инженерно-химична системотехника”
Доктор по „Процеси и апарати в химичната и биохимичната технология”
Магистър инженер, специалност, „Инженерна екология и опазване на околната среда”, от ХТМУ – СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ

Тема: „Използване на вътрешния енергиен потенциал на ПСОВ”

В науката мечтая…за иновативни решения на значими проблеми. 

Искам…да реализирам мечтите си.

Ще…превърна идеите си в практическа реализация.

Росен Георгиев

Докторант в Института по оптически материали и технологии към БАН 

 

Магистър по проектиране на оптични мрежи, Erasmus Mundus Master programmes: SSSUP-Pisa, Technischen Universität Berlin, Osaka University

Тема: Многослойни структури за детектиране на летливи органични съединения

В науката мечтая… да бъда пример.

Искам… да мотивирам.

Ще…дерзая!

Румяна Додова

Молекулярен биолог, МУ – София, Катедра по медицинска химия и биохимия/Център по молекулна медицина 

 

Доктор по молекулярна биология, МУ – София

Магистър по биология, специалност „Клетъчна биология и патология“, СУ „Св. Климент Охридски“, Биологически факултет

Тема: „Новогенерационно секвениране при фамилен рак на гърдата и яйчника“

В науката мечтая…да съм новатор. 

Искам…да постигна баланс между наука и приложимост на получените резултати.

Ще…работя за подобряване на качеството на профилактиката, диагностиката и лечението на пациенти с онкологични заболявания.

Светлин Пенков

Основател на Sciro Research 

 

Доктор по изкуствен интелект и роботика от Edinburgh University, UK

Инженер по роботика от Reading University, UK

Тема: Визуализация, интерпретация и инспекция на невронни мрежи

В науката мечтая… да науча роботите да програмират. 

Искам… науката и знанието да вдъхновяват всеки един човек на света.

Ще… споделям знанието и опита си както от своите успехи така и неуспехи.

Стефан Христозов

Докторант по безпилотни системи в Институтът по роботика към БАН 

 

Магистър авиоинженер от Технически университет – София

Тема: Интегрирана оценка на риска в системата за управление на безпилотния трафик

В науката мечтая…да станем междупланетен вид. 

Искам…кафе да променя нещата, които мога, и вино да приема нещата, които не мога.

Ще…намеря начин.

Таня Славова

Асистент, Минно-геоложки университет „Свети Иван Рилски“
Минно-технологичен факултет
Катедра: Маркшайдерство и геодезияДоктор от Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ)
Магистър по геодезия, инженер, от УАСГ

Тема: „Интегриране на VR технологии в учебния и научноизследователски процес“

В науката мечтая…да свържа теорията с практиката. 

Искам…бързи резултати, но знам, че е нужно търпение.

Ще…постигна всичко, за което имам воля.

Теменужка Спасова

 

Докторант, Институт за космически изследвания и технологии -БАН,
Секция: Аерокосмическа информация
Магистър по ГИС и картография от СУ“Св. Климент Охридски“


Тема: Създаване на хибриден модел и методика за мониторинг на наводнени площи, снежна покривка, мокър сняг и лед

В науката мечтая…да нямам ограничения и да се съобразявам с бюрокрация. 

Искам…да правя това, което правя в момента.

Ще…продължа да се занимавам с наука, въпреки условията и препятствията през които минавам.

Тодор Балабанов

Специалист с висше образование в „Институт по информационни и комуникационни технологии“ към БАН, секция „Моделиране и оптимизация“. 

 

Доктор по  „Информатика и компютърни науки“ от „Институт по информационни и комуникационни технологии“ към БАН.

Тема: „Разпределена система за групово подпомагане вземането на решения при търговия с валутни двойки“

В науката мечтая…моралът и етиката да бъдат издигнати на по-високо ниво. 

Искам…всеки да има своите шансове и оценката да бъде по достойнство, а не
по позьорство.

Ще…правя това, в което съм най-добър с идея да променя света и ще се надявам светът да не промени мен.

 


Награда Предприемач в науката 2022

Награда Предприемач в науката 2022

Предприемачи в науката 2022

Признание

10 000 лв. докторантска стипендия

Награди за докторанти

Фотографска изложба на учен-физик

Отличеният Re4Life вече е и стартъп

Награждаване на Предприемач в науката

Предприемачи в науката 2022

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close