‘Термохимичното съхранение на енергия ще осигури по-широко оползотворяване на възобновяеми източници’

‘Термохимичното съхранение на енергия ще осигури по-широко оползотворяване на възобновяеми източници’

Аз съм студент в магистърската специалност Ядрена енергетика в Технически университет-София. Аз съм упорит, целеустремен и последователен, винаги търся нови възможности и перспективи.
Моята научна работа е насочена предимно към изгарянето на лигнитни въглища в топлоелектрическите централи (ТЕЦ) в България и оползотворяване на летящата пепел чрез конверсията й в синтетични нанозеолити с приложение в системи за опазване на околната среда.

Моята въздействаща бизнес идея е разработване на стенд за изпитване на термохимичното съхранение на енергия в работни среди, получени чрез преработка на твърдофазни отпадъци, с приложение в соларни инсталации за отоплителни цели.
Моят продукт е вдъхновен от действаща отоплителна инсталация в училищна сграда в град Мюнхен, Германия, използваща като акумулираща среда 7t зеолит с търговска марка 13X, произведен от чисти суровини. Към момента нашият екип разполага с вече работещ лабораторен стенд, в който комерсиалният зеолит е заменен със зеолит от въглищна пепел от ТЕЦ в комплекса „Марица-изток“.
Проблемът, който решавам е комплексен. Използването на такива системи за съхранение на топлинна енергия ще осигури по-широко оползотворяване на възобновяеми източници за отопление на сгради, което ще допринесе за намаляване на потреблението на горива, а с това ще се ограничи въздействието на горивните процеси върху околната среда, същевременно ще се намалят енергийните разходи и ще се ограничи депонирането на отпадъци чрез повторното им използване в съответствие с принципите на кръговата икономика.
Уникалното в моята разработка е работната среда за съхранение на енергия, получена чрез преработването на отпадъчни материали до продукти с практическа значимост и търговска себестойност. С това от една страна се намалява индустриалното въздействие върху околната среда, а от друга се реализират икономически ползи.

Моите клиенти са потребители от обществени и офис сгради, училища, хотели и др., а също така и частни жилища, както и лаборатории и научни екипи.
Моят екшън план предвижда: доразвиване и оптимизиране на стенда за изследване на термохимичното съхранение на енергия; провеждане на консултации с компетентни органи и лица и изготвяне на апликация за патент или полезен модел на изобретението; маркетингово проучване и представяне на разработката пред заинтересовани производители и потребители.
Най-много се гордея с получените високи отличия и награди, които са отражение на вложените от мен усилия и труд, и, разбира се, допълнителна мотивация да продължа развитието си в сферата, която съм избрал.

В науката мечтая да имам нови вдъхновяващи идеи и възможности за развитие на постигнатите резултати до този момент, тъй като освен че са обещаващи, те имат и реален потенциал за приложение в индустрията.
Моето бъдеще като предприемач в науката е да дам всичко от себе си, за да може научната ми разработка да бъде доразвита до пазарен продукт и внедрена в практиката.

Другите участници в Предприемачи в науката 2021 – тук.

Още за програмата Предприемачи в науката – тук.


Награда Предприемач в науката 2022

Награда Предприемач в науката 2022

Предприемачи в науката 2022

Признание

10 000 лв. докторантска стипендия

Награди за докторанти

Фотографска изложба на учен-физик

Отличеният Re4Life вече е и стартъп

Награждаване на Предприемач в науката

Предприемачи в науката 2022

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close