Студент от ТУ работи върху система за термохимично съхранение на слънчева енергия

Студент от ТУ работи върху система за термохимично съхранение на слънчева енергия

Студентът Иван Маринов е награден от Технически университет – София с участие в Предприемачи в науката 2021. В момента той се обучава в две магистърски програми – Ядрена енергетика и Енергиен бизнес. Бакалавърска степен получава също в ТУ – Топлоенергетика и ядрена енергетика. Само преди пет години завършва с награда за отличен успех Софийската математическа гимназия, а вече има сериозни академични успехи.
Съавтор е на 16 научни публикации в наши и чужди специализирани издания, сборници от научни конференции и форуми. В повечето от тях е съавтор с Деница Згурева, носител на докторантската стипендия на Карол и доц. Силвия Бойчева, член на журито за докторантската стипендия на фондация Карол Знание.


Стипендиант е на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД през 2018 г. Носител е на „Стипендия на Ректора на Технически университет – София“ през 2021, именна стипендия на Фондация „ЕВРИКА” за постижения в овладяването на инженерните науки в областта на машиностроителните технологии на името на акад. Ангел Балевски, стипендия на Камара на инженерите в инвестиционното проектиране – София-град и стипендия „Обучавам се в ТУ-София, за да се реализирам в България“, предоставена от инж. Васил Велев, председател на УС на Асоциация на индустриалния капитал в България. Вече два пъти грабва националния приз Студент на годината (2019 и 2020) на Национално представителство на студентските съвети в България. Отличен е с награда в конкурса за млади автори „Ядрена енергия за хората“ на Българско ядрено дружество през ноември 2019 г. Два пъти е награждаван с Грамота за постигнати отлични резултати в обучението в ТУ-София през (2018 и 2019). Печели I място в конкурс за студенти и ученици „Ядрена техника и ядрена енергетика“ през април 2019 г.
Темата на проекта, с който участва в Предприемачи в науката е Разработване на стенд за изпитване на термохимичното съхранение на енергия в работни среди, получени чрез преработка на твъдофазни отпадъци.
„По време на своето следване в Технически университет – София, освен придобиване на знания в областта на енергетиката и енергийните технологии, имах възможността да развивам своите умения чрез практическа извънучебна дейност. Настоящето ми участие в научна дейно

ст, развивана в лабораториите на катедра „Топлоенергетика и ядрена енергетика“ по няколко научно-изследователски проекта, разкрива пред мен нова алтернатива за преодоляване на екологичните проблеми на енергетиката“.
Изследванията на екипа са насочени предимно към изгарянето на лигнитни въглища в топлоелектрическите централи в България и оползотворяване на летящата пепел чрез конверсията й в синтетични нанозеолити, с приложение в системи за опазване на околната среда. Най-новата научно-изследователска идея, по която работи нашият екип, е разработване на система за термохимично съхранение на слънчева енергия за отоплителни цели, с работна среда зеолит от въглищна пепел, разказва Иван. Той допълва, че проектът е вдъхновен от действаща отоплителна инсталация в училищна сграда в град Мюнхен, Германия, използваща като акумулираща среда зеолит, произведен от чисти суровини.

„След надграждането на инженерната ми подготовка с икономико-управленски познания за потребностите на предприятията от електроенергетиката и енергийния бизнес в България, започнах да виждам нови перспективи за развитие на нашата изследователска дейност и как в действителност постигнатите резултати могат да бъдат внедрени в енергийната индустрия и да бъдат от полза за преодоляване на сериозните екологични проблемите, пред които е изправен този отрасъл в последните години“.

Участието в програмата „Предприемачи в науката“ и контактът с хора, които вече са успели да внедрят своите изследвания в бизнеса, би ми помогнало да усвоя нови знания за начините, по които една научна разработка може да бъде доразвита до пазарен продукт и внедрена в практиката, смята Иван. Според него използването на системи за съхранение на топлинна енергия в обществени и офис сгради, училища, хотели или частни жилища, ще осигури по-широко оползотворяване на възобновяеми източници за отопление, което ще допринесе за намаляване на потреблението на горива, а с това ще се ограничи въздействието на горивните процеси върху околната среда, ще се намалят енергийните разходи и ще се ограничи депонирането на отпадъци чрез повторното им използване в съответствие с принципите на кръговата икономика.


Награда Предприемач в науката 2022

Награда Предприемач в науката 2022

Предприемачи в науката 2022

Признание

10 000 лв. докторантска стипендия

Награди за докторанти

Фотографска изложба на учен-физик

Отличеният Re4Life вече е и стартъп

Награждаване на Предприемач в науката

Предприемачи в науката 2022

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close