Предприемачи в науката 2018

 

Те са уверени, амбициозни и успяват да постигат целите си. Талантливи учени, които искат научната им работа да бъде много повече от една дисертация. Те са учените, които ще променят технологиите и българската наука. Те са предприемачи в науката и първите участници в обучението Предприемачи в науката.

Веселина Узунова

Асистент, секция „Липид-белтъчни взаимодействия”, Институт по биофизика и биомедицинско инженерство – БАН

Доктор по биофизика от БАН

Магистър по биотехнологии, инженер, ХТМУ

ТемаМодулиране на сфинголипидния реостат като нова прицелна стратегия в антитуморната терапия на белодробен карцином

В науката мечтая да имам възможност да се уча от най-добрите.

Искам да реализирам важни научни проекти, свързани с повлияване на процесите на ангеогенеза и метастазиране при раковите заболявания.

Ще работя за да постигна своите цели.

Владимир Александров

Асистент, Институт по физиология на растенията и генетика, БАН

Доктор по биофизика от СУ „Св. Климент Охридски“, Биологически факултет

Магистър по физика, СУ „Св. Климент Охридски“

Тема: Нанобиология, използване на наночастици в растенията, нанотехнологии за нуждите на земеделието

В науката мечтая да…Не мечтая, а превръщам мечтите в идеи, които трансформирам в цели, които след това реализирам.

Искам да постигна най-вече една успешна симбиоза между бизнес начинанието, което съм започнал, научната кариера и личния живот.

Ще постигна всичко, което съм си поставил като цел, защото знам как, а това, което не знам, ще го науча.

Драгомира Даскалова

Докторант в Биологически Факултет, Катедра „Обща и Промишлена Микробиология”, Лаборатаория „Бионанотехнология” , СУ „Св. Климент Охридски“

Магистър по ландшафтна екология, СУ „Св. Климент Охридски“

Тема: Антимикробна активност на наноструктурни материали

Мечтая да се промени възприятието за науката в България.

Искам да развивам идеите си тук и сега.

Ще продължа да предизвиквам себе си.

Елица Петкучева

Асистент, Институт по електрохимия и енергийни системи – БАН

Доктор по електрохимия от Институт по електрохимия и енергийни системи – БАН

Магистър по водородни технологии, ХТМУ

Тема: Скалиране на електроди на базата на Ni-пяна с приложение в алкална електролиза на вода

В науката мечтая да:

…разгърна потенциала си,

…придобия нови знания и умения, които да приложа в практиката,

…покажа на повече млади хора, че си заслужава да се занимават с наука

Искам…да направя света по-добро място за живеене.

Ще…постигна всичко, което искам, защото НЯМА невъзможни неща 🙂

Иван Лютаков

Лекар гастроентеролог в УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“

Докторант по гастроентерология,
Университетска болница „Царица Йоанна – ИСУЛ“, Медицински университет София

Магистър по медицина, Медицински университет Пловдив

Лекар, специалност Гастроентерология, Медицински университет София

ТемаИнтелигентна, електронна капсула за пер орално доставяне на медикаменти и аспириране на чревно съдържимо за определяне на чревната микробиота

В науката мечтая да направя това, което науката не може да улови в момента.

Искам да променя начина, по който се прави наука в България.

Ще мисля различно, ще следвам моята интуиция и ще направя каквото е по силите ми, за да постигна целта си.

Иванка Петрова-Дойчева

Асистент, Институт по Механика –  БАН

Доктор по Технология на композитните материали

Магистър, Минно-геоложки университет „Св.Иван Рилски”,

Миннотехнологичен факултет, катедра „Обогатяване и рециклиране на суровини“

Тема: Графен – полимерни филми за опаковки и мембрани с бариерни свойства

В науката мечтая да съм откривател!

Искам работата ми да ме доведе до успех!

Ще се радвам да реализирам поне една моя научна или приложна идея в близко бъдеще.

Илияна Рашева

Главен асистент, СУ „Св. Климент Охридски“, Биологически
факултет, катедра „Обща и промишлена микробиология“

Пост-докторант в  The University of Manchester

Доктор по микробиология от СУ „Св. Климент Охридски“

Магистър по молекулярна биология, СУ „Св. Климент Охридски“

ТемаИзучаване на биологично активни молекули (лектини) от млечнокисели бактерии от род lactobacillus с потенциално приложение в персонализираната медицина

В науката мечтая да реализирам проекти, които да популяризират научната работа и да повишат доверието в нейното качество сред българската общественост.

Искам да мотивирам младите хора да си поставят цели и да бъдат постоянни в постигането им.

Ще работя за развитието на връзката между българската наука с бизнеса.

Ина Анева

Главен асистент в Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания – БАН

Доктор по ботаника, Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания – БАН

Магистър по ботаника, СУ „Св. Климент Охридски“

Тема:  Метаболитна характеристика на  Sideritis scardica (Мурсалски чай) – научна основа за биологичното му култивиране и разкриване на фитотерапевтичния му потенциал

В науката мечтая за успешно приложение на резултатите от научните ми изследвания.

 

Искам да дам своя принос в опазването на природата, в разкриване на потенциала за използване на лечебните растения.

 

Ще продължа да работя всеотдайно, със страст и вдъхновение, в търсене на отговори на значими научни въпроси. Човек се учи цял живот, но когато това „учене“ се превърне и в професия, то вече не е просто работно задължение, а става начин на живот.

Йоана Кижева

Главен асистент по микробиология, Биологически Факултет, Катедра „Обща и Промишлена Микробиология”, Лаборатаория, СУ „Св. Климент Охридски“

Магистър по молекулярна биология, СУ „Св. Климент Охридски“

Тема: Изолиране и характеристика на бактериофаги антагонисти на фитопатогенни бактерии от род Xanthomonas

В науката мечтая дa оставя следа.

Искам всички около мен да са здрави, за да мога спокойно да се развивам и да постигам и надминавам поставените си цели.

Ще вложа всички сили, на които съм способна, за да осъществя гореспоменатите амбиции.

Любомир Стоянов

Физик, катедра „Квантова електроника“, Физически факултет, СУ „Св. Климент Охридски“

Доктор по физика, Физически факултет на
СУ „Св. Климент Охридски“

Магистър по физика, СУ „Св. Климент Охридски“

Тема: Структуриране на лазерни снопове със средствата на сингулярната оптика

В науката мечтая за значими открития, които да бъдат от ползва човечеството и да решават реални проблеми.

Искам повече стойностни учени да имат възможност да работят и да се развиват успешно в България, и заедно да създадем силна научна среда.

Ще се опитам да развия идеята и да покажа, че бизнес и наука могат да вървят ръка за ръка, взаимно допълвайки и надграждайки се.

 

Мария Берова

Собственик и управител на Анимачо

Доктор по физика от Институт по физика на твърдото тяло – БАН

Магистър по физика, СУ „Св. Климент Охридски“

Тема: Възможности за намаляване цената на SNOM микроскопи 

В науката мечтая да разкривам нови тайни на природата.

Искам да бъда полезна.

Ще се старая никога да не ме оставя любопитството.

Наталия Берберова-Бухова

Главен асистент физик, Институт по оптически материали и технологии – БАН

Доктор по физика от Институт по оптически материали и технологии – БАН

Магистър по физика, СУ „Св. Климент Охридски“

Тема: Нови нанокомпозитни анизотропни материали (среди) за приложения в поляризационната холография

В науката мечтая да бъда успешна, удовлетворена, свободна, независима.

Искам да осъществя поставените си цели, а именно: да изобретя среда за оптичен запис на информация с уникални свойства за нуждите на новото поколение и науката.

Ще успея да реализирам всяка моя цел, да сбъдна всяко мое желание, да преодолея всяко изпитание и пречка.

 

Николета Ботева

Докторант, Институт по микробиология – БАН

Магистър Биотехнолог, ХТМУ

Тема: Оптимизация на производството и внедряване на термостабилни ензими в индустрията

В науката мечтая да съм новатор.

Искам да изследвам непознати възможности.

Ще успея.

Олга Антонова

Гл. асистент, Медицински университет София, Катедра Медицинска генетика

Доктор по генетика от Медицински университет София

Лекар със специалност „Медицинска генетика“

Специализант по „Хранене и диететика“,  Медицински университет София

Тема: Високорезолютивен скрининг на пациенти с рак на пикочен мехур за
установяване на небалансирани геномни изменения и полиморфни маркери,
свързани с развитието на раковия процес

В науката мечтая да имам възможност да реализирам идеите си.

Искам да остана романтик в медицината.

Ще се постарая. Винаги като ме питат ще можеш ли да направиш нещо, никога не казвам Да или Не, а – ще се постарая.

 

Яна Илиева

Докторант в Медицински университет София, Фармацевтичен факултет, катедра „Фармакогнозия“

Магистър по биохимия, СУ „Св. Климент Охридски“

Тема: Фенолни вещества от род Hypericum – противомикробна, противовирусна и проапоптична активност

В науката мечтая да намаля страданието на хората, а и на всички страдащи същества.

Искам пътят от откриването на ефективни биологично активни естествени молекули до тяхното приложение в медицината да бъде облекчен, тъй като сега е труден, дълъг и скъп.

Ще търся активно начини за постигане на целите си.


Награда Предприемач в науката 2022

Награда Предприемач в науката 2022

Предприемачи в науката 2022

Признание

10 000 лв. докторантска стипендия

Награди за докторанти

Фотографска изложба на учен-физик

Отличеният Re4Life вече е и стартъп

Награждаване на Предприемач в науката

Предприемачи в науката 2022

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close