Нашите стипендианти

2019 – Владимир Николов

Носител на докторантската стипендия на фондация Карол Знание за 2020 г. е Владимир Николов, редовен докторант към Национален природонаучен музей при БАН. Темата на  дисертационния му труд е „Костна хистология на фосилни гръбначни животни в България“.

Досегашните изследвания на Владимир Николов са в областта на палеохистологията. Те са първите за страната ни в това направление. Основен успех на работата му е установяването на третата находка от нептичи динозавър в България. Този резултат мотивира екипа на Националния природонаучен музей и през 2017 г. е открито динозавърско находище край град Трън, което по предварителни данни може да се окаже едно от най-значимите в Европа от това време. Последните две години изследователите успяват да проведат изключително успешни разкопки, а събраният материал вече е предмет на изследване, в което докторантът активно участва. Дисертацията му включва и изучаване на костната хистология на различни групи фосилни бозайници с миоценска и плиоценска възраст от множество находища в страната. Една от основните цели на работата му е търсене на сигнали с еколожки и/или климатичен характер, запазени в костните тъкани на животните.

2019 – инж. Галина Соколова

 

Носител на докторантската стипендия на фондация Карол Знание за 2019 г. е инж. Галина Соколова, редовен докторант в УАСГ, катедра „Масивни конструкции“. Темата на научната ѝ разработка е „Елементи на масивни конструкции – крайни гранични състояния при взривни въздействия“. Научен ръководител е проф. д-р инж. Атанас Георгиев.

Галина Соколова е строителен инженер, завършва магистърска степен в УАСГ. Печели първа награда в конкурса на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране „Дипломна работа на годината
за 2015 г.“ С темата на научната си разработка участва в Х Юбилейна международна научна конференция „Проектиране и строителство на сгради и съоръжения“ (теория и практика за устойчиво бъдеще) през септември 2018 г. във Варна. Отличена е с награда „Най–добър доклад на млад
учен“ на конференцията от Българската асоциация за изолации в строителството (БАИС).

Основната цел на разработката е да се търсят алтернативни пътища за предаване на натоварванията, чрез които да се осигурят стоманобетонните конструкции на сгради срещу явлението прогресивен, непропорционален колапс. Това е поведението на конструкциите при взрив, удар, свличане, човешка грешка, пожар.

В контекста на проведените изпитвания в световен план на критични части от стоманобетонни рамкови конструкции, в дисертационния труд ще бъде направено квази-натурно изпитване на фрагмент от стоманобетонна сграда с популярната и често използвана у нас конструктивна схема с безгредова плоча и стоманобетонни греди по краищата ѝ. Целта на изследването е да се проследят алтернативните пътища за предаване на натоварванията в плочата и стоманобетонните греди, след като
бъде премахнат вертикален носещ елемент, и как тази загуба би се отразила на цялостното поведение на сградата и носимоспособността на продънване на плочата.

2018 – Драгомира Стоянова

Носител на докторантската стипендия на Фондация Карол Знание за 2018г. е Драгомира Стоянова, редовен докторант в СУ „Св.Климент Охридски”, Биологически Факултет, Катедра „Обща и промишлена микробиология”, Лаборатория „Бионанотехнологии”. Темата на нейната научна работа е „Антимикробна активност на наноструктурни материали”. Има 11 научни публикации, 10 участия в национални и международни конференции в областта на нанотехнологиите и четири награди, две от които финансови грантове за участие във форуми.

Драгомира е магистър „Екология и опазване на околната среда” от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” и магистър „Физическа география  и ландшафтна екология”от СУ „Св. Климент Охридски”.Има следдипломна квалификация „Микробиология и микробиологичен контрол” , от януари 2016г. е редовен докторант редовен докторант в СУ.

Научни ръководители по темата „Антимикробна активност на наноструктурни материали” са доц. д-р Илияна А. Иванова, Катедра „Обща и промишлена микробиология” БФ, СУ „Св. Климент Охридски” и доц. д-р Орлин Ангелов, Централна Лаборатория за Слънчева Енергия и Нови Енергийни Източници, БАН. Научен консултант е проф. Тодорка Владкова от Катедра „Полимери” на Университета за Химически Технологии и Металургия.

Проектът на Драгомира има интердисциплинарен характер и цели синтезиране на антимикробни агенти, които биха имали приложение в клиничната медицина за предотвратяване на инфекции, причинени от медицински изделия.

Вижте другите носители на докторантската стипендия на Карол.

Информация за конкурса тук.


By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close