Нашите стипендианти

Фондация Карол Знание стартира дейността си с връчване на първата годишна докторантска стипендия за 2018г. в размер на 8000лв.

2018 – Драгомира Стоянова

Носител на докторантската стипендия на Фондация Карол Знание за 2018г. е Драгомира Стоянова, редовен докторант втора година в СУ „Св.Климент Охридски”, Биологически Факултет, Катедра „Обща и промишлена микробиология”, Лаборатория „Бионанотехнологии”. Темата на нейната научна работа е „Антимикробна активност на наноструктурни материали”. Има 11 научни публикации, 10 участия в национални и международни конференции в областта на нанотехнологиите и четири награди, две от които финансови грантове за участие във форуми.

Драгомира е магистър „Екология и опазване на околната среда” от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” и магистър „Физическа география  и ландшафтна екология”от СУ „Св. Климент Охридски”.Има следдипломна квалификация „Микробиология и микробиологичен контрол” , от януари 2016г. е редовен докторант редовен докторант в СУ.

Научни ръководители по темата „Антимикробна активност на наноструктурни материали” са доц. д-р Илияна А. Иванова, Катедра „Обща и промишлена микробиология” БФ, СУ „Св. Климент Охридски” и доц. д-р Орлин Ангелов, Централна Лаборатория за Слънчева Енергия и Нови Енергийни Източници, БАН. Научен консултант е проф. Тодорка Владкова от Катедра „Полимери” на Университета за Химически Технологии и Металургия.

Проектът на Драгомира има интердисциплинарен характер и цели синтезиране на антимикробни агенти, които биха имали приложение в клиничната медицина за предотвратяване на инфекции, причинени от медицински изделия.

Вижте другите носители на докторантската стипендия на Карол.

Информация за конкурса тук.


By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close