Минни инженери от МГУ предлагат екологично решение за рекултивация на минни обекти

Минни инженери от МГУ предлагат екологично решение за рекултивация на минни обекти

Двама инженери са наградени от Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ с участие в програмата Предприемачи в науката за проекта си Компостиране за по-рационално извършване на мероприятията по рекултивация и закриване на минни обекти. Люпчо Димитров и Димитър Кайков са асистенти в МГУ. И двамата тук завършват бакалавърска и магистърска степен.

„Неведнъж сме се сблъсквали с екологичните проблеми, произтичащи от добива на полезни изкопаеми, както и с обществения отзвук от самите тях. Въпреки известното негласно неодобрение на обществеността към минния отрсаъл, ние решихме да реагираме проактивно и да търсим диалог с опониращата теза. Разглеждаме един от фундаменталните екологични проблеми, свързани с разработването на произволно находище по открит или подземен способ, а именно – нарушаването на площи от земната повърхност“.
Люпчо Димитров е асистент в Миннотехнологичен факултет, Катедра Обогатяване и рециклиране на суровини в МГУ. Той е от Струмица, Северна Македония. Започва бакалавърската си степен в Универсетет „Гоце Делчев“, Щип, специалност Открито разработване на полезни изкопаеми, след което се прехврля в МГУ. Преди това е завършил земеделска гимназия в Струмица, откъдето са основните му познания за компостиране.

Димитър Кайков е асистент и докторант в Миннотехнологичен факултет, Катедра Разработване на полезни изкопаеми. Възпитаник е на СМГ и при завършването си получава награда за отличен успех. С награда за отличен успех завършва и бакалавърска, и магистърска степен в МГУ. През 2016 г. е награден от Българска минно-геоложка камара за най-добър студент на МГУ, а на следващата става стипендиант на „Асарел-Медет“ АД. През 2018 грабва награда в конкурса „Студент на годината“ за високи постижения в професионално направление „Технически науки“. Автор и съавтор на повече от дузина научни статии и публикации, участва в десетки международни научни форуми и конференции.
Двамата с Люпчо са носители на CEEPUS Mobility Grant – Централноевропейска програма за обмен за университетски изследвания. В момента и двамата са във Варна, където участват в IХ Международна конференция по геомеханика и XVI Международна конференция за открит и подводен добив на полезни изкопаеми.

Люпчо има четири публикации в съавторство и редица участия в национални и международни форуми в областта на минното дело.

„Ние разработихме идея с която дърветата с по-тънък диаметър на ствола, както и храстовата растителност ще се компостират. Полученият компост ще се използва за рекултивация (възтановяване) на нарушените площи от минни действия, а същият материал, който е в излишък ще бъде използван за обществени цели или ще се отдава с цел реализирането на допълнителни приходи за минните предприятия“.

По този начин авторите на проекта предлагат решение на проблема за купуването и внасянето на допълнително хумусен и почвен материал при рекултивация. Това се оказва не само скъпо, но и генерира допълнителни обеми от почвен материал като нарушава естествени площи на друго място. Основната цел е използваният материал за компостирането да бъде локален с цел превенция на внасянето на болести, паразити и нелокални растителни видове.
Мотивацията ни за участие в програмата Предприемачи в науката на Фондация Карол Знание идва от нашето желание да изтъкнем възможностите, които минно-добивния отрасъл може да оползотвори и да заеме основопоалагаща роля при проблемите за ресурсоползването по щадящ за околната среда начин, казва Люпчо Димитров.

Освен това, ние целим да изтъкнем и че тази възможност може да бъде реализирана по икономически целесъобразен начин както за минно-добивното предприятие, така и за общината, на чиято територия се осъществява добива. Именно този подход реши в разумното съчетание на обществените, частните и глобалните интереси, добавя Димитър Кайков.

Двамата смятат, че идеята им за компостиране на отделни храстови и дървесни видове, отстранени при разчистване на терена за работа, както и оползотворяване на получения компост, има екологичен, социален и икономически потенциал. „Нашата цел в бъдеще е да създаде ноу-хау за минните предприятия за оползотворяване на подходящите растителни видове от нарушените за целта на минната дейности площи, проектиране на депа за създаване на компост и рекултивация на нарушените площи с получения нов, безопасен и локален компост“.

Люпчо Димитров и Димитър Кайков са автори на статия на тема – Възможности за компостиране на органичен материал за нуждите на рекултивацията на минни обекти, която ще бъде публикувана в годишника на МГУ Journal of Mining and Geological Sciences.


By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close