Коучингът подпомага формирането на кариерни нагласи за проучване и планиране на кариера

Коучингът подпомага формирането на кариерни нагласи за проучване и планиране на кариера

Десислава Александрова, докторант в ЮЗУ Неофит Рилски – Благоевград

Аз съм инициативна, отговорна и търпелива. Обичам да се занимавам с коучинг, кариерно ориентиране и предприемачество. Казвам се Десислава Александрова и съм докторант в ЮЗУ Неофит Рилски Благоевград, освен това съм сертифициран коуч, кариерен консултант и учител.

Моята научна работа… Темата на дисертацията ми е „Коучинг за кариерно ориентиране в обучението по технологии и предприемачество“. В тази връзка през 2020/2021 и 2021/2022 учебни години проведох педагогическо изследване в VIII и IX клас. Целта на изследването е да се проучат възможностите на коучинг технологията в обучението. Резултатите от изследването доказват, че коучингът подпомага формирането на кариерни нагласи за проучване и планиране на кариера. Това влияние се изразява най-вече в осъзнаването на значимостта на проучването на различни информационни източници, различните професионални пътища, познаването на различни аспекти от предпочитаната работа (условия на труд, задължения на хората, които практикуват определена професия, образование и подготовка, пътища за упражняване на определена професия и необходимите способности за упражняване на определена професия). Също така, осъзнаване на значението за планирането на кариера, което в тази възрастова група се свързва с общия желан краен резултат, без детайлизиране на конкретни негови очертания.

Моята въздействаща бизнес идея е да създам образователен център Иновации в час. Неговата основна дейност е разработване на проекти за формалното и неформалното образование. Основна цел на центъра е подобряване качеството на предоставяната образователна услуга в средните училища. Първата иновация е свързана с превръщането на дадено училище в иновативно, чрез прилагане на коучинг в работата на педагогическите специалисти. Съществуват различни определения за коучинг, като общото между тях е, че коучингът е насочен към разбиране на настоящето и проектиране на бъдещето. Това е процес на взаимодействие между партньори, в който коучът не дава съвети, препоръки, не критикува и не оценява, тоест, това е недирективен процес.

Моят продукт е обучение на педагогически специалисти в коучинг умения и нагласи.

Проблемът, който решавам, е свързан със Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021 – 2030), където е посочена визията за българския учител през 2030 година. Той е компетентен, подкрепящ, диалогичен, отворен за иновации, с мисия да мотивира и да вдъхновява децата, да им помага да изграждат компетентности, които да прилагат в различни житейски и професионални ситуации, да подпомага изграждането на критично и аналитично мислене на учениците, както и да подкрепя творческото, личностното и емоционалното им развитие. Изграждането на тази визия ще помогне за решаването на посочените от Националния инспекторат по образование насоки за подобряване на дейността на инспектираните училища в област Образователен процес, а те са:

73,29% развиване на умения у децата/учениците за работа в екип, 56,16% формиране и развиване на умения за самооценка, самокритичност и самоусъвършенстване и 50,68% прилагане на иновативни подходи, техники, технологии и методи.

Уникалното в моята разработка, е че става въпрос за подобряване на уменията и нагласите на педагогическите специалисти.

С това се решава един от основните проблеми в образованието – да се научат учениците да учат – самостоятелно да намират, придобиват и анализират необходимите знания, да могат да ги обобщават, систематизират и структурират.

Характерно за коучинг позицията на учителя в учебния процес е създаването на подходяща образователна среда, субект – субектни отношения, активно слушане, задаване на въпроси, които провокират мисленето, емоционална интелигентност и всичко това за да се повиши осъзнатостта и отговорността на учащите се. Въпросите и интелектуалната работа с учениците ги карат да намерят отговорите и да поемат отговорност за решенията си, да се фокусират върху бъдещето, а не върху миналото, и да намират решения, а не да се затормозяват с проблеми. Формира се нагласа за учене и развитие, чрез принципите, според които

промяната и развитието са не само възможни, но и неизбежни, а всеки разполага с необходимите ресурси за това. Ученикът е добър, пълноценен, интелигентен, силен, способен, умел и талантлив.

В основата на всяко действие на ученика стои някакво положително намерение, така че основната задача на преподаването е да помогне на ученика да разбере себе си, да разбере проблемите си и да мобилизира вътрешните си сили и способности, за да ги реши и да се развие.

Моите клиенти са педагогическите специалисти в средното училище.

Моят план за действие предвижда сформиране на екип, който да проведе дългосрочно обучение на педагогически специалисти от едно училище с прилагане на коучинг в работата им.

Най-много се гордея с дъщеря си, защото е изключително креативен млад човек. Името на този проект е нейна идея.

В науката мечтая да продължа да търся иновативни образователни технологии, които имат практическо приложение. Мечтая и всички училища в България да приложат коучинг в работата си, защото с помощта на коучинга се развива личността на ученика.

Моето бъдеще като предприемач в науката е да продължа да предлагам иновативни образователни технологии на педагогическите специалисти.

Другите участници в Предприемачи в науката 2022 вижте тук.


Награда Предприемач в науката 2022

Награда Предприемач в науката 2022

Предприемачи в науката 2022

Признание

10 000 лв. докторантска стипендия

Награди за докторанти

Фотографска изложба на учен-физик

Отличеният Re4Life вече е и стартъп

Награждаване на Предприемач в науката

Предприемачи в науката 2022

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close