Докторантска стипендия

От 2012 г. финансова група Карол връчва стипендия на редовен докторант, изявен в своята научна област. Със създаването на фондация Карол Знание, в началото на 2018 г. стипендията вече се предоставя от фондацията.

Годишна стипендия в размер на 8000 лв.

Фондация Карол Знание отпуска годишна стипендия в размер на 8000 лв. за редовен докторант, който се избира с конкурс.

Изисквания към кандидатите

 • Да са български граждани;
 • В годината на получаване на стипендията да са редовни докторанти в акредитирани висши училища в страната и БАН, и да не са последна година на обучението си.
 • Проектът, по който работят да има потенциално практическо приложение.

Тематични области:

 • Естествени науки;
 • Технически науки;
 • Медицински науки.

Документи за кандидатстване

 • Мотивационно писмо, в което се аргументира личната мотивация за участие в конкурса;
 • Автобиография, в която се включват и научните активности – публикувани статии, участие в научни конференции и семинари, състезания, подготвени и изнесени научни реферати, спечелени конкурси и грантове и други;
 • Копие на заповедта за зачисляване в докторантура;
 • Резюме на изследователския проект в обем до 2 страници, в което се посочва значимостта на темата с кратък теоретичен обзор; използвани методи и подходи; експерименти; постигнати до момента резултати; поставени краткосрочни и дългосрочни цели; очаквани резултати; потенциал за приложение; уникалност на проекта; предстоящи дейности през следващата година и примерен план за изразходване на средствата от стипендията;
 • Списък на публикации, ако има такава.

Процедура и срокове

 • Срок за кандидатстване  – 11 декември 2021 г. 
 • Документи за кандидатстване се подават с електронна поща на knowledge@karoll.bg
 • Само финалистите в конкурса представят проектите си пред жури;
 • Период на получаване на стипендията: февруари – ноември 2022 г. на десет равни месечни вноски.

Носител на докторантската стипендия за 2021 г. е Ния Тошкова, редовен докторант в Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към Българска академия на науките

Жури

Вижте състава на журито

Нашите докторанти

Вижте нашите докторанти на фондация Карол Знание

Съзвездието докторанти 10 години след първия конкурс

Вижте нашите докторанти на финансова група Карол

 


By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close