Десислава Мантовска: Растенията са същинска природна съкровищница

Десислава Мантовска: Растенията са същинска природна съкровищница

Аз съм млад растениелюбител, който още от първи курс си каза, че никога няма да се занимава с растения. И когато кажеш „никога“ се случва точно обратното…След като завърших магистратура по Растителни биотехнологии в Биологическия факултет към СУ „Св. Климент Охридски“, останах да работя като асистент и докторант в Катедра Физиология на растенията. Всъщност дейността на катедрата (in vitro култивиране на редки лечебни растения) и колективът, с който много се радвам, че работя и днес, най-много ме мотивираха и вдъхновиха да започна да работя и да продължа да работя с растения.
Моята научна работа често е непредсказуема и трудоемка. Когато работиш с живи организми, никога нищо не е сигурно и точно това предопределя тръпката от експерименталната работа. Занимавам се с in vitro култивиране и ex situ съхранение на редки и застрашени видове лечебни растения, които се срещат само на територията на България и Балканския полуостров. In vitro култивирането (или още микроразмножаване) е биотехнологичен подход за контролирано отглеждане в лабораторни условия на растителни видове, като за индуцирането на подобна култура се изисква малко количество стартов материал. Методът позволява бързо намножаване на растителен материал, който да се използва за екстрахиране на биологично-активни вещества. Също така могат да се създадат in vitro култури от различни части на дадено растение – от корени и дори само клетки, съобразно продукцията на целевите съединения.

В момента научната ми работа е съсредоточена върху конкретни растения – застрашени и ендемитни за България видове от род Stachys (Woundworts) – Ранилисти. Както подсказва и името им, в миналото тези растения са се прилагали при рани и наранявания и точно това предизвика нашия интерес и ни мотивира да се гмурнем по-дълбоко в тяхното проучване.
Растенията са същинска природна съкровищница и никога не знаеш на какви скъпоценности можеш да попаднеш! В процеса на работа установихме, че Ранилистите са източници на интересни биологично-активни съединения с противовъзпалителна и антиоксидантна активност, които биха могли да намерят приложение в козметиката и фармацията за третиране на кожни възпаления, наранявания и рани.
Моята въздействаща бизнес идея води началото си още преди да започна с докторантурата си, за което най-голям принос има моят научен ръководител. Има много растителни видове, както и техни продукти, които активно се прилагат в медицината, фармацията и козметиката, но има и много видове, чието разпространение е силно лимитирано – в границите само на България например. Именно поради това се счита, че са източници на ценни биологично-активни молекули. Прилагането на биотехнологичния подход за in vitro размножаване дава възможност за устойчива продукция на целеви метаболити от редки лечебни видове растения.
Моят продукт е по-скоро „модел“ или „моделна система“, която решава три важни задачи:
• съхраняване (опазване) на редки растителни видове
• проучване на техния лечебен потенциал
• устойчива продукция на биологично-активни молекули

Проблемът, който решавам е по-ефективното управление на растителното разнообразие и насърчаване на неговото опазване. Въпреки, че голяма част от човечеството разчита на продукти с растителен произход, експлоатирането на растителните видове като че ли остава в сянка. Освен нецелесъобразната употреба, климатичните промени също до голяма степен повлияват разпространението на редица растителни видове, които в последствие придобиват статут на редки, застрашени или изчезващи. Прилагането на алтернативни методи за получаване на биологично-активни молекули от такива растения икономически би обезпечило тяхното ефективно съхранение за дълъг период от време.
Уникалното в моята разработка е използването на редки лечебни видове растения, които са отглеждани по метод, позволяващ тяхното опазване.
Моите клиенти са хора, които ценят природните продукти и растителните ресурси.
Моят екшън план предвижда да продължа с по-задълбочените изследвания на биологичната активност на екстракти и изолирани съединения от ендемитните растения от род Stachys, с които работя, селектиране на високопродуктивни in vitro линии, с оглед създаване на конкретна формула от биологично-активни съединения, която да бъде вложена в реален продукт с антиоксидантни и противовъзпалителни свойства.

Най-много се гордея с това, че мога да допринеса за разрешаването на значими проблеми, свързани с биоразнообразието в България.
В науката мечтая…да вдъхновя младите хора да преоткриват света около себе си, така както аз съм била вдъхновявана от хората, с които работя.

Моето бъдеще като предприемач в науката е изпълнено с редица предизвикателства и премеждия, като всяко бъдеще, което води до позитивна промяна.

Другите участници в Предприемачи в науката 2021 – тук.

Още за програмата Предприемачи в науката – тук.


Награда Предприемач в науката 2022

Награда Предприемач в науката 2022

Предприемачи в науката 2022

Признание

10 000 лв. докторантска стипендия

Награди за докторанти

Фотографска изложба на учен-физик

Отличеният Re4Life вече е и стартъп

Награждаване на Предприемач в науката

Предприемачи в науката 2022

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close